بررسی اثربخشی مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس بر کاهش عدم احساس موفقیت فردی کارکنان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد واحد بهبهان

2 هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر «بررسی اثربخشی مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس بر کاهش عدم احساس موفقیت فردی کارکنان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان» بود، طرح تحقیق از نوع آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مرد متأهل که در پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش، در مقیاس عدم احساس موفقیت فردی نمره بالاتر از صدک 50 را کسب کرده بودند، به طور تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گواه (20 نفر) جایگزین شدند، گروه آزمایش به مدت هشت جلسه 90 دقیقه ای در جلسات مشاوره گروهی شرکت کردند، جلسات مشاوره گروهی به سبک نظریه سازگاری دیویس اداره میشد، پس از اتمام جلسات مشاوره گروهی (یک مکاه بعد) انجام شد. برای تحلیل داده ها از آزمون t گروه های مستقل و تحلیل کواریانس یک راهه استفاده شد، در سطح (P<0/05) نتایج نشان داد که مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس بر کاهش عدم احساس موفقیت فردی کارکنان مرد متأهل در دو مرحله پس آزمون و پیگیری تاثیر دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the effect of Career counseling by the method of Dewis Career adjustment on the fall of personal accomplishment in married employees of Behbahan IAU

نویسندگان [English]

  • manije ehyakonandeh 1
  • mahsoor sudani 2
چکیده [English]

The aim of this study was to analyze the effect of Career counseling by the method of Dewis Career adjustment on the fall of personal accomplishment in married employees of Behbahan IAU.The research was experimental and the participants were the married male employees of the university in 1387 .To do so, 40 married male employees who got over 50% points of the questionnaire`s value in the personal non-accomplishment feelings were randomly selected and divided into two groups of experimental (including 20 participants) and control (including 20 participants) ones. The experimental group participated in 8 group-counseling-sessions of 90 minutes based on Dawis work adjustment theory. The follow-up session was held one month later after the end of the previous sessions. To analyze the data, the t-test of independent groups,as well as covariance analysis were utilized. At p<0.05 level the findings show that career counseling by the method of Dawis Career adjustment has an effect in the fall of personal accomplishment in married male employees at two stages of post-test and follow-up.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career of counseling
  • Career adjustment of Dawis
  • decreasd personal accomplishment