نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه شاهد

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد هویت در بین دانشجویان با تاکید بر تفاوتهای جنسیتی بود، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه های شهر تهران بود، نمونه دربرگیرنده 1000 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شده بودند. ابزارهای پژوهش عبارت بود از مقیاس هویت دینی و ملی، و پرسشنامه ی تجدیدنظر شده ی سبک هویت، از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد، یافته های پژوهش نشان داد گروه دختران در سه زیر مقیاس سبک اطلاعاتی، هنجاری و تعهد دارای میانگین بالاتری در مقایسه با گروه پسران است، این درحالی است که گروه پسران در زیر مقیاس سردرگم/ اجتنابی بالاتری دارد، گروه دختران در کلیه زیرمقیاس هویت ملی و دینی دارای میانگین بالاتری در مقایسه با گروه پسران است، در مجموع پژوهش حاضر نشان داد کلیه زیرمقیاس های هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد، هویت دینی و ملی در دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر بیشتر است، در حالیکه هویت سردرگم و اجتنابی در پسران بالاتر است، این یافته ها موید وجود نابسامانی روان شناختی و اجتماعی در دانشجویان پسر در مقایسه با دانش آموزان دختر است، و از آنجایی که قشر مذکر جامعه قشر فعالتر و پویاتر اجتماع به شمار می روند، لذا توجه جدی مسئولین ذی ربط را می طلبد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sexual differences in Identity aspects of Students

نویسندگان [English]

  • roghaye musavi 1
  • saeid akbarizardkhaneh 2

چکیده [English]

The aim of the current study was to investigate the different aspects of identity among the students of Tehran universities with a focus on the role of sexual differences. The statistical community included all the students who were studying at Tehran universities. The sample entailed 1000 persons that were selected by stratified random sampling. Religious, national identity scale and the revised questionnaires on identity style were the means of the study. Multiple- variance analysis of variance was applied for the analysis and interpretation of data. The findings of this study represented that the female group has achieved a higher scale in information, norms and commitment of identity in comparison to the male group. Whereas, the male group showed a higher mean in the sub-scale of diffuse/avoidance; the female group showed a higher mean in all the sub-scales of national and religious identity. On the whole, the present study revealed that all the sub-scales of identity in religious, psychological well-being, informative, normative and commitment aspects in female students are higher than male ones while, the diffuse and avoidance identity were higher in the male students. Generally, these findings proved psychological and social disorientation among the male students in comparison to the females. Since the male population (community) of the society is considered as more active and dynamic, this issue needs the serious consideration of those in charge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological identity
  • National Identity
  • Religious Identity