بررسی اثربخشی درمان هفت مرحله ای فوریت بری و موری در بهبود افسردگی، اضطراب و تنیدگی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مطالعه حاضر جهت بررسی اثربخشی درمان هفت مرحله ای فورتین بری و موری در بهبود افسردگی، اضطراب و تنیدگی دانشجویان طراحی گردید، جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان زن مقیم خوابگاه های دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل میدادند نمونه آماری شامل 23 دانشجوی 19 تا 26 ساله بود که به روش نمونه گیری در دسترس براساس پرسشنامه افسردگی بک، افسرده تشخیص داده شده بودند و موافق شرکت در این نوع از درمان بودند به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند، مداخله درمان برای گروه آزمایش به مدت 9 جلسه اجرا شد، روند بهبودی افسردگی، اضطراب و تنیدگی هر دو گروه در طول مداخله درمان با آزمون DASS مورد سنجش قرار گرفت، نتایج آزمون حاکی از وجود تفاوت معنی دار میان نمرات افسردگی، اضطراب و تنیدگی آزمودنی های گروه آزمایش و گروه کنترل در مقیاس افسردگی بک و مقیاس DASS است، نتایج این پژوهش میتواند به توسعه بهداشت روانی افراد مبتلا به این اختلالات کمک شایانی نموده و مراکز مشاوره دانشگاه با الهام از این مهارت های درمانی میتوانند در کمک به این افراد موثر باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigating the efficiency of Fortinberry and Murray seven step therapy for overcoming depression, anxiety and stress in students

نویسندگان [English]

  • mona jasemi 1
  • mahmood golzari 2
چکیده [English]

The current study is designed to assess the efficiency of the 7 step therapy of Fortinberry and Murray for overcoming depression, anxiety and stress of female students of Alame Tabatabaie University who live in dormitory. Twenty three students (19-26 years), who were diagnosed to have depression according to Beck depression test and agreed in participating, were divided to 2 groups (experimental group 12 students and controlled group 11 students). The intervention was in experimental group, 9 sessions of 7 step Program. Beck depression test is done again for 2 groups after the intervention. Also in the 3rs, 7th and last session, students of both groups tested by DASS test. The results of this research showed that there lies a wide difference in the grades of depression and anxiety of experimental and controlled groups in DASS aspect. The outcome of this research can significantly help the personal psychological health and the consoling centers of university can be influential in medication skills relating to such people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seven step program therapy overcoming depression ˬ anxiety and stress ˬstudents of university