باورها و حالت فراشناختی، بازدارنده یا تسهیل کننده خودتنظیمی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

2 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

خودتنظیمی تحصیلی یکی از موضوعات اساسی آموزش و پرورش است که به نظر می رسد با فراشناخت در رابطه می باشد، بررسی این ارتباط از جنبه نظری و کاربردی دارای اهمیت است، پس هدف این مطالعه بررسی و تعیین نقش مولفه های فراشناختی در خودتنظیمی تحصیلی بود، روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که 318 دانش آموز پسر پایه دوم دبیرستان از منطقه شش آموزش و پرورش شهر تهران، به روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. آنان پرسشنامه های باورهای فراشناختی ولز کارترایت- هاتون (2004)، حالت فراشناختی اونیل و عابدی (1996) و خودتنظیمی تحصیلی ریان و کاتل (1989) را تکمیل کردند، داده ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیری گام به گام ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل شد، یافته های پژوش نشان دادکه حالت فراشناختی با خودتنظیمی تحصیلی رابطه مثبت دارد، اما بین باورهای فراشناختی و خودتنظیمی تحصیلی رابطه منفی وجود دارد، به علاوه مولفه های برنامه ریزی، کنترل ناپذیری و نیاز به کنترل، 26 درصد از واریانس خودتنظیمی را پیش بینی میکنند، براساس مبانی نظری و نتایج این پژوهش، باورها و حالت فراشناختی یا خودتنظیمی تحصیلی، به گونه متفاوت رابطه دارند، بنابراین، آموزش مولفه های فراشناختی می تواند در بهبود و افزایش خودتنظیمی تحصیلی دانش آموازن موثر باشد، البته به هنگام انتخاب و تدوین محتوی آموزشی، یافته های این پژوهش باید مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Believes and meta-cognitive state, Inhibitor or Facilitator of Academic Self-Regulation

نویسندگان [English]

  • mohammad hoseyn salari far 1
  • hamidreza pour e'temad 2
چکیده [English]

Academic selfñ regulation was one of the fundamental issues in Pedagogical and Educational system and it seemed that it had a relation to meta-cognition. This important educational issue has been studied from both theoretical and applied perspectives. The aim of this study was to determine the role of cognitive elements in academic self- regulation. In this correlation, three hundred and eighteen boys of second degree of high school in the 6th educational borough of Tehran by cluster sampling method were chosen. They were asked to fill in the following questionnaires: Wells & Cartwright ñ Hatton metacognitive beliefs questionnaire (2004), O'nell & Abedi metacognitive State questionnaire (1996) and Ryan & Conell academic Self-Regulation questionnaire (1989). Multiple regression analysis and Pearsons correlation coefficiency were applied on the data. Statistical analyses presented a positive correlation between metacognitive state and academic self- regulation. On the other hand, there was a negative association between meta-cognitive believes and academic self- regulation. Furthermore, analyses showed that %26 variance of academic self- regulation can be predicted by three metacognitive components: planning, uncontrollability and the need to control. Based on the finding of this study, metacognitive beliefs and metacognitive state are both associated with academic self- regulation, but in a different way.Thus, acquiring para- cognitive elements can be influential in improving the academic self- regulation of students. None the less, it is required that the findings of this research be considered when the selection and setting of the educational context are done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic self- regulation
  • facilitator
  • inhibitor
  • Metacognitive beliefs
  • metacognitive state