بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت هفت الماس

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

به منظور بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان تحقیقی به روش توصیفی از نوع همبستگی در شرکت هفت الماس انجام شد، نمونه پژوهش شامل 227 نفر از کارکنان شرکت یاد شده بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مذکور به ترتیب 728/0 ، 726/0 و 718/0 محاسبه گردید، تجزیه و تحلیل اجرایی پژوهش با استفاده از روش همبستگی و معادلات ساختاری انجام پذیرفت، در نهایت نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادکه رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی بر رضایت شغلی تاثیر دارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که رفتار شهروندی سازمانی 48 درصد تغییرات رضایت شغلی را تبیین میکند وهوش هیجانی 76 درصد تغییرات شغلی را تبیین میکند، یافته های جانبی پژوهش نشان دادکه بین رضایت شغلی و سطح تحصیلات رابطه معناداری وجود دارد اما در این پژوهش بین دو جنس تفاوت معناداری به لحاظ رضایت شغلی وجود نداشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the impact of organized behavior of citizens and emotional intelligence on job satisfaction of the employees in Haft Almas Co

نویسندگان [English]

  • somayeh mohammad tabar 1
  • hoseyn eskandari 2
چکیده [English]

To investigate the impact of organized behavior of citizens and emotional intelligence on job satisfaction of the employees, a descriptive case study in interdependence type was done in Haft Almas Company. The sample statistical society was composed of 227 employees of the mentioned company chosen through a stratified random sampling. To gather the required data, questionnaires of organizational citizenship behavior, emotional intelligence, and job satisfaction were used. The Alpha coefficient factors of the above questionnaires were respectively, 0.872, 0.726, and 0.718. Moreover, the interpretation of the performative research was done in interdependence approach and structural equations. The findings showed that there is a relation between organized behavior of citizens, emotional intelligence in job satisfaction. Furthermore, the results suggest that organized behavior of citizens accounts for 48% of variations in job satisfaction, and emotional intelligence accounts for 76% of variations in job satisfaction. Other findings of the study showed that there is a statistically significant relation between job satisfaction and the level of education. In addition, the minor findings of the research show that there is a meaningful relation between the job satisfaction and the level of education. However, there was not a significant difference between genders in terms of job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organized behavior of citizens
  • emotional intelligence ˬjob satisfaction