اثربخشی آموزش گروهی برنامه فرزندپروری مثبت به مادران بر کاهش نشان های مرضی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/کمبود توجه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه بقیه الله

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر نشانه های مرضی کودکان 4 تا 12 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه بود. روش پژوهش از نوع شبه تجربی براساس طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است، جامعه مورد مطالعه عبارت بود از کلیه مادران کودکان 4 تا 12 ساله مبتلا به ADHD که به دو مرکز درمانی مراجعه کرده بودند و پس از ارزیابی اولیه براساس ملاک های ورود به نمونه، 20 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند، سپس گروه آزمایش در 8 جلسه 120 دقیقه ای تحت آموزش گروهی فرزندپرروی مثبت قرار گرفتند، آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در 3 مرحله، پیش آزمون، پس آزمون و مرحله پیگیری از طریق مقیاس تعیین شدت علائم اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه (CSI-4) مورد ارزیابی قرار گرفتند، داده های بدست آمده با روشهای آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل فرار گرفتند، یافته های پژوهش نشان داد که اجرای برنامه گروهی فرزندپروری مثبت منجر به کاهش معنی دار نشانه های اصلی ADHD در کودکان در مقایسه با گروه کنترل شده است، لذا پیشنهاد میشود درمانگران از این روش برای کمک به این گروه کودکان استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Positive Parenting Program on pathological Symptoms of children suffered from little attention and hyperactivity

نویسندگان [English]

  • behnaz sadat ja'fari 1
  • ali fahti ashtiani 2
چکیده [English]

The objective of this study lay in investigating the effect of Positive Parenting Program on pathological Symptoms of children (aged 4 to 12) who received little attention and suffered from hyperactivity disorder. The method of study is the pseudo-experimental along with pretest and posttest. The society entailed mothers of 4-12 year-old- children who went to two clinics . After primary evaluations done according to the criteria of entering the sample, 20 persons were selected and randomly placed in the two groups of trial and control; then, the chosen group was trained in positive parenting group having an 8 session program each took 120 minutes. By using Symptom Checklist ñ 4 to measuring ADHD symptoms, subjects are assessed in pretest, posttest and follow up. The data was analyzed by Multivariate Covariance Analysis. Study findings have indicated that performing Positive Parenting Program resulted in reduction of key symptoms of ADHD in suffering children in comparison to the controlled group. Thus, it is suggested that the medication agents apply such procedure to aid the suffering children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive Parenting Program
  • children with Attention Deficit and Hyperactivity disorder