بررسی رابطه مولفه های فرهنگ سازمانی با انگیزش و فرسودگی شغلی مشاوران شهر تهران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علوم تخقیقات

چکیده

پژوهش حاضر به منظور پیش بینی انگیزش و فرسودگی شغلی مشاوران شهر تهران براساس فرهنگ سازمانی انجام گرفت، این پژوهش از نوع همبستگی بود، جامعه آماری شامل کلیه مشاوران زن و مرد (تعداد 1042 نفر) سازمان آموزش و پرورش شهر تهران بود که با روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی 300 نفر از بین آنان انتخاب شد، داده ها به کمک پرسشنامه های فرهنگ سازمانی، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی گردآوری و با بهره گیری از آزمون t مستق و رگرسیون چند متغیره تحلیل شد، یافته های پژوهش نشان داد بین فرهنگ سازمانی در ابعاد کارآفرینی و مشارکتی با انگیزش شغلی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و بین فرهنگ سازمانی در ابعاد کارآفرینی و مشارکتی با فرسودگی شغلی رابطه منفی معناداری وجود دارد، همچنین یافته ها نشان داد بین فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی مشاوران در دو جنس زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که مشاورین زن از میزان فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی بیشتری برخوردار بودند اما بین فرسودگی شغلی مشاوران زن و مرد تفاوت معناداری مشاهده نگردید، هر چه میزان فرهنگ سازمانی در ابعاد کارآفرینی و مشارکتی افزایش می یابد میزان انگیزش شغلی بیشتر شده و فرسودگی شغلی کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Studying the relation exists between the elements of organized culture with job motivation and exhaustion of consultants in Tehran

نویسنده [English]

  • zahra ghoami heydar abadi
چکیده [English]

The purpose of the current research is to predict job motivation and exhaustion of consultants in Tehran city based on organizational culture. The research method was interrelationship. The research sample was all male and female consultants (1042 persons) who have worked in Educational and Pedagogical Department of Tehran .Among them, 300 persons were elected by random sampling. The research instruments were a questionnaire in organizational culture, job motivation and exhaustion. In addition, T test and multi-variables regression were used for analyzing data. The obtained results indicated that organizational culture in partnership and entrepreneurship dimensions has significant positive interrelationship with job motivation and significant negative interrelationship with job exhaustion. There was mere difference in job exhaustion between male and female consultants. But there were significant differences in job motivation and organizational culture between male and female consultants. Female consultants had more job motivation and organizational culture; this means that by the rise of organized culture in partnership and entrepreneurship aspects, the amount of job motivation will increase and amount of exhaustion will decrease accordingly

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • job motivation
  • job exhaustion