بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با رضایت زناشویی در بیوه زنان مزدوج با برادر شوهر

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد واحد دزفول

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد دزفول

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه ویژگی های شخصیتی (پنج عامل اصلی شامل بی ثباتی هیجانی، برون گرایی، باز بودن به تجربه ها و توافق و وجدانی بودن) با رضایت زناشویی انجام شد، جامعه آماری شامل کلیه بیوه زنان ازدواج کرده با برادر شوهر در کرمانشاه بود، نمونه مورد مطالعه (43) نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رضایت زناشویی اتریچ و پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی (NEO-FFI) بود، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روشهای همبستگی ساده و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد، یافته های پژوهش نشان دادکه بین عامل شخصیتی بی ثباتی هیجانی و رضایت زناشویی همبستگی منفی و معنادار وجود دارد، متغیر چند وظیفه شناسی همبستگی مثبت و معنادار با رضایت زناشویی دارد، تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد دو متغیر بی ثباتی هیجانی و وظیفه شناسی پیش بینی کننده های خوبی برای رضایت زناشویی بودند و با هم 13% درصد واریانس متغیر ملاک یعنی رضایت زناشویی را تبیین میکنند یافته ها اهمیت عوامل شخصیت را در تبیین رضایت زناشویی خاطرنشان می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the relation of matrimonial satisfaction with the five elemental facts in the characters of widowed women who got married with their brother in laws

نویسندگان [English]

  • parisaa yasemi nejhad 1
  • mohsen gol mohammadian 2
چکیده [English]

This research conducted to study the relationship between personal characteristics (Neurosis, Extrovertness, Openness to experience, and Agreements and Conscientiousness) with marital satisfaction in widows remarried with their brother-in-law in Kermanshah. The statistical population was all widows in Kermanshah who remarried with their brother-in-law.43 women were selected using purposed sampling method. The method used here was marital satisfaction questionnaire in (ENRICH) and NEO-PI-R) five factors inventory. Meanwhile, the analysis of data was done using correlation coefficient and multiple liner regression (Enter method). The results of this research represented that there is a negative relationship between Neuroticism and marital satisfaction. In addition, the element of Conscientiousness has positive relation with marital satisfaction. Moreover, the findings indicated that Conscientiousness and Neuroticism can be nominated as effective elements in marital satisfaction of women (RS=0/13).Furthermore, the findings demonstrate the importance of personal characteristics in predicting the marital satisfaction and necessity of psychological interventions based on cultural background for this type of marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital satisfaction
  • personal characteristics (five factors)
  • widows