هویت و تعهد سازمانی در مراکز تربیت معلم (مورد مطالعه: مراکز تربیت معلم استان چهار محال و بختیاری)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه هویت سازمانی و تعهد سازمانی بود. این پژوهش در بین مدرسان مراکز تربیت معلم استان چهار محال و بختیاری و با نمونه آماری برابر با 56 نفر به روش نمونه گیری طبقه بندی متناسب با حجم انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی و ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه تعهد سازمانی مییر و آلن و پرسشنامه هویت سازمانی چنی بوده است. برای بررسی داده های بدست آمده از رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که مولفه وفاداری با تعهد عاطفی، مولفه عضویت با تعهد هنجاری و مولفه شباهت با تعهد پایدار رابطه معناداری دارند. همچنین یافته های حاصل از مقایسه میانگین ها در بین جنسیت، عدم تفاوت بین میزان پاسخگویی را در بین دو جنس نشان می دهد اما در مورد سن، نشان دهنده وجود تفاوت در بین میانگین هویت سازمانی و تعهد سازمانی می باشد. نتایج پژوهش می تواند در جهت رشد و اعتلای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در آموزش و پرورش کمک شایانی نموده و فهم متغیرهای پیشایند تعهد سازمانی را در این مراکز آسان نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identity and organizational commitment in Teacher Training Centers Field study: Teacher Training Centers of Chaharmahal va Bakhteyari

نویسندگان [English]

  • mehdi sadeghian suraki 1
  • abdolrasul jamshidian 2
چکیده [English]

The objective of this study has been to investigate the relationship between organizational identities with organizational commitment. The statistical society of this study has been instructors engaging in teaching teacher training center of chaharmahal va bakhtiari 1388-1389 and a sample 56 persons has been selected by categorical random sampling method. The method of study has correlational description and data gathering tools have been two questionnaire Meyer and Allen organization commitment questionnaire (1982). To verify the enhanced data, Regression and variance analysis were used. Study findings have indicated that following dimensions have correlation with each other: loyalty factor with effective commitment (R2=0.217,membership factor with normative commite (R2 = 0.86), similarity factor with normative commitment (R2= 0.80). Also the finding resulting from comparing averages between tow sexes, show lack of diffrence between responses of tow sexes, but in the case of ages, they indicated diffrence in averages of organizational identity ( p= 0.000) organizatinal commitment (p=0.000)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Identity
  • organizational commitment
  • instructors of the Teacher Training Centers