تاثیر آموزش پیش ازدواج بر انتظارات زناشویی ناکارآمد دانشجویان دختر در آستانه ازدواج

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

2 دانشجوی دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان

چکیده

هدف پژوهش بررسی تاثیر آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات زناشویی ناکارآمد دانشجویان در آستانه ازدواج بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان در شرف ازدواج ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان و نمونه تحقیق تعداد 50 نفر از دانشجویان مذکور بودند که به صورت داوطلبانه در طرح شرکت نمودند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. روش تحقیق در این پژوهش نیمه تجربی بود. آزمودنی ها قبل از جلسات آموزشی به پرسشنامه انتظارات زناشویی نا کارآمد پاسخ دادند و نمرات آنها به عنوان پیش آزمون محاسبه شد سپس آموزش های پیش از ازدواج به عنوان متغیر مستقل و به صورت گروهی طی شش جلسه به گروه آزمایش ارائه شد و یک هفته پس از اتمام جلسات مجددا به هر دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه های انتظارات زناشویی ناکارآمد ارائه شد. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS-18 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش پیش از ازدواج، انتظارات زناشویی ناکارآمد دانشجویان در آستانه ازدواج را به طور معناداری کاهش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of premarital Training on the non- functional marital expectations of university students who were on the verge of marriage

نویسندگان [English]

  • manuchehr kaamkaar 1
  • mina salehi 2
چکیده [English]

The Purpose of the research project was to investigate about the effects of premarital Training on the non-functional marital expectations of university students who were on the verge of marriage. The sample population included in this study was 50 students of Isfahan Azad University who lived in dormitory and all of them participated in this study willingly .The students were divided randomly in two groups (25 in experimental and 25 in control group). Methodology applied in this research was semi- experimental with pre- test and post-test. The demographic and non- functional marital expectations questionnaires were administered to all subjects as the pre- and post test. Premarital training was given to experimental group in six sessions between pre- and post test and one week after the last session, too. It was hypothesized that there would be a significant reduction in the score of the experimental group as compared to the control group. The data obtained through questionnaires were analyzed by the SPSS -18. The results of analysis of covariance (MANCOVA) showed that premarital training promotes considerably and effectively marital expectations (p≤0.01)

کلیدواژه‌ها [English]

  • premarital training
  • marital expectations