مقایسه اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر رایانه با درمان به شیوه بالینی در اختلال هراس اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

اختلال هراس اجتماعی با ترس پایدار و مشخص از موقعیت های اجتماعی یا عملکردی مشخص می شود و ممکن است همراه با کم رویی و احساس حقارت باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری به سه شکل تحت وب، به شیوه بسته نرم افزاری و به شیوه بالینی در مقایسه با گروه گواه برای اختلال هراس اجتماعی انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 68 دانشجوی مبتلا به اختلال هراس اجتماعی بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس از میان بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره حضوری و آنلاین جایگزین شدند. در این پژوهش از ابزارهای سیاهه هراس اجتماعی و نیز مصاحبه بالینی ساختار یافته استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که روش های درمان شناختی-رفتاری به شکل های تحت وب و بسته نرم افزاری در مقایسه با گروه گواه در کاهش نمرات سیاهه هراس اجتماعی تفاوت معنادار نشان می دهند ولی در مقایسه اثر بخشی این دو روش با هم رابطه به دست نیامد. علاوه بر این بین دو روش ذکر شده و درمان بالینی رابطه وجود داشت به صورتی که درمان بالینی از سایر روش ها موثرتر بود. یافته ها حاکی از این هستند که درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر رایانه یک روش درمانی عملی و قابل قبول برای درمان اختلال هراس اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the effectiveness of computerized cognitive behavioral therapy versus clinical intervention in social phobia disorder

نویسندگان [English]

  • hoseyn ghamari givi 1
  • abdolsamad aagh 2
چکیده [English]

Social phobia disorder is characterized by a marked and persistent fear of social or performance situations and maybe associated with embarrassment or humiliation. This research was aimed to exploring the effectiveness of cognitive behavioral therapy in three methods of web-based intervention, software package and clinical intervention in comparison with control group for social phobia disorder. The sample of study was consisted of 68 students whith social phobia disorder who were selected using available sampling from among patients who were seeking treatment at Online and Presence Consultation Center of University of Mohaghegh Ardabili, and then assigned in three experimental groups and one control group. In this research Social Phobia Inventory and Structured Clinical Interview for DSM Disorders were used. The results showed that there was significant difference between cognitive behavioral therapy (web- based and software package) in comparison with control group in reducing scores of social phobia inventory but there was no significant difference between the two methods in terms of their effectiveness. Furthermore, there was significant difference between two mentioned methods and clinical intervention, in a way that clinical intervention was more effective than the other methods. Results indicate that computerized cognitive behavioral therapy is a feasible and acceptable method in treatment of social phobia disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive behavioral therapy
  • computerized cognitive behavioral therapy
  • web-based intervention
  • software package intervention
  • social phobia disorder