ضرورت توجه به مبانی دینی در نقد نظریه های مشاوره و روان درمانی و طراحی الگوهای بومی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله ما به دنبال طرح ضرورت توجه به مبانی دینی در نقد نظریه های مشاوره و رواندرمانی و ارائه نظریه های جدید و طراحی الگوهای بومی مبتنی بر آن هستیم. برای روشن شدن این ضرورت ابتدا با تکیه بر اصول گرایی معرفت شناختی، ضرورت توجه به زیربناهای اساسی این نظریه ها مطرح گردیده است. سپس به بررسی زیربناهای فکری و فلسفی در دوران مدرنیته و پست مدرنیته پرداخته شده و مبانی اصلی حاکم بر هر یک از این دوره ها بررسی گردیده است. در ادامه نیز به بیان تبلور این زیربناها در نظریه های اساسی مشاوره و رواندرمانی پرداخته شده و در نهایت تعارض اساسی آنها با مبانی دینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ضرورت نقد اساسی این مبانی و ارائه نظریات جدید و طراحی الگوهای بومی مبتنی بر آموزه های دینی بیان گردیده و در نهایت پیشنهادی برای انجام این کار در چند مرحله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity of noticing to religion basics in the critic of theories of counseling and psychotherapy and designing native patterns

نویسنده [English]

  • davoud nodei
چکیده [English]

In this article, we want to assess the necessity of noticing to religion basics in the critic of theories of counseling and psychotherapy and according to it, designing native patterns. To describe this necessity, at first being discussed the necessity of considering to core basics of these theories according to fundamentalism of epistemology, then reviewing Philosophical and thinking origins in modernism and postmodernism, and investigate their core basics. At the end, we notice to the effect of these origins on counseling and psychotherapy theories and analyzing their conflicts with religion basics. Also we consider to "necessity" of critic of these basics and introducing new theories and designing native theories based on religious teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fundamentalism of epistemology
  • modernism and postmodernism
  • theories of counseling and psychotherapy