نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر بخشی درمانگری شناختی مبتنی بر فن خودگویی بر کاهش هراس اجتماعی انجام شد. به این منظور طی یک سال از بین مراجعان به مرکز مشاوره، 18 آزمودنی مبتلا به هراس اجتماعی که موافق شرکت در این نوع از درمان بوده و متعهد شرکت در تمام جلسات شدند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه نمونه با استفاده از ابزار تشخیصی پرسشنامه هراس اجتماعی و ملاک های تشخیصی DSM-IV تعیین شده بودند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هراس اجتماعی استفاده شد. تحلیل آماری داده ها نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر فن خودگویی بر کاهش هراس اجتماعی موثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Self-talking and Social Phobia

نویسنده [English]

  • somayeh kazemian

چکیده [English]

In this study cognitive therapy based on self-talking technique for reducing rate of social phobia have been noticed. Sample group was £ª persons suffering from social phobia, selected at random from among those people referring to counseling clinic. Their disorder has been detected by using the instrument of spin diagnosis and DSM- IV. To collect data the inventory of social phobia (SPIN) were used. The statistical analysis of the data showed that cognitive therapy based on self-talking technique has influenced to reduce the rate of social phobia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive therapy
  • self-talking technique
  • social phobia