نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه رضایت از زندگی با سلامت عمومی و سازگاری انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر دبیرستانی منطقه 10 آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل می دادند. نمونه آماری شامل 225 نفر بود که از پایه اول 75 نفر و در پایه های دوم و سوم رشته های نظری از هر رشته در هر پایه 25 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های رضایت از زندگی داینر و سلامت عمومی GHQ 28 و پرسشنامه سازگاری سینگ و سینا پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سه متغیر مورد مطالعه رابطه بالائی وجود دارد آزمون آماری تحلیل واریانس موید این بود که بین متغیرها در پایه های مختلف فقط در متغیر سازگاری بین دو پایه اول و دوم تفاوت معنا دار است. همچنین تحلیل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی رضایت از زندگی نشان داد که علائم جسمانی مهمترین پیش بینی کننده سازگاری اجتماعی و عاطفی است و این سه متغیر روی هم رفته می توانند 85 درصد رضایت از زندگی را پیش بینی کنند. لذا می توان نتیجه گرفت که هرچه میزان سلامت جسمانی، سازگاری اجتماعی و عاطفی دانش آموزان بیشتر باشد رضایت از زندگی بیشتری را تجربه خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Survey of The relationship between life satisfaction with general health and adjustment

نویسنده [English]

  • abolfazl karami

چکیده [English]

The relationship between life satisfaction with general health and adjustment. Purpose of present study was to determine the relationship of life satisfaction with general health and adjustment. Static population of present study was including male high school students of tenth educational region of Tehran. The samples were including 225 student (75 students from ever grade ) which were selected by random sampling. Participants complete dyner life satisfaction questionnaire (a- %85), general health questionnaire (GHQ- 28) (a=%92) and sing and sinha adjustment questionnaire (a=%94). The results of person correlation show that the tree variables have high significant relationship with each other. Variance analysis shows that there was a significant difference in adjustment in first and second grade. Step by step regression analyses show that physical symptoms are the most important predictor of affectional and social adjustment have significant role in prediction of life satisfaction respectively. These variable capable predict 58 percent of variances of life satisfaction. With regarding the results we can conclude that high somatic health and high affectional and social adjustment are accompanying by life satisfaction in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Satisfaction
  • general health adjustment