نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه: تاب آوری ظرفیت عبور از شرایط سخت و ترمیم خویش تن است که در همه سنین کاربرد دارد. این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی دو الگوی مشاور گروهی((آدلری))و ((بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل)) در افزایش تاب آوری دانشجویان (18 تا 24 ساله)) انجام شده است. روش: جامعه پژوهشی حاضر را دانشجویان پسر مراکز تربیت معلم تهران تشکیل می دهند که از بین آنها 45 نفر نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه به شکل تصادفی جایگزین شدند.سپس گروه مشاوره آدلری به مدت 11 جلسه هر گروه هفته ای یک جلسه دو ساعته در جلسات مشاوره گروهی شرکت کردند.ابزارهای جمع آوری داده ها مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون CD-RIS بود،که به صورت پیش آزمون،پس آزمون و پیگیری استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی بکار رفت. یافته ها: نتایج نشان داد که مداخلات گروهی مشاوره آدلری در تاب آوری افزایش معنا داری ایجاد نموده اما اثر مداخلات بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل در تاب آوری معنی دار نشد.مقایسه مشاوره آدلری با بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل در افزایش تاب آوری تفاوت معنا داری به دنبال نداشت. نتیجه گیری: نتایج پیگیری نمرات دو گروه پس از دو ماه حاکی از ماندگاری اثر مداخلات بود.می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که مداخلات به شیوه به شیوه آدلری به دلیل تآکید بر شناخت و پویش های شخصیتی افراد اثر گذاری عمیقتری در تعغییر افراد دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of Adrelrian's method counseling and cognitive reconstruction based on allegory in enhancing students' resiliency

نویسندگان [English]

  • hoseyn salimi bajestani 1
  • ahmad e'temadi 2

چکیده [English]

Resiliency refers to the capacity of human beings survive and thrive in the face of adversity. It is a term that can be applied to people of any age. The main purpose of this research was to compare the effectiveness of Adrelrian's method counseling and cognitive reconstruction based on allegory in enhancing 18-24-year old students' resiliency. The statistical population consisted of all the male students of Tehran teacher training center in which 45 students were chosen as sample group and randomly divided into two experiment groups and also a control group. Then, Adlerian group counseling during 11 sessions and cognitive reconstruction group based on allegory during 12 sessions took part in group counseling meetings once a week, each session 2 hours. Cunner and Daividson resiliency scale CD-RIS were used to gather data and were applied as pre-test, post-test and conclusion. In order to analyze the data, Covariance analyzes and follow-up test were used. The findings confirmed that intervention Adlerian group counseling has made a meaningful promotion of resiliency but the cognitive based on reconstruction in allegory effectiveness didn’t get any meaningful effect. Furthermore, a comparison between the interventions of the two counseling groups in terms of increasing resiliency was not meaningless. Results of 2 group’s scores after 2 months showed that the intervention effect is endurable so we can recognize the intervention in Adlerian way has deeper effectiveness in people interpretation and it is because of the emphasis on recognition and personality dynamics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resiliency
  • Adlerian counseling
  • cognitive reconstruction
  • Allegory