نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدرس دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

با توجه به اهمیت سطح سلامت دانشجویان و نحوه مقابله آنها با نحوه فشارهای زندگی دانشجویی در بهبود عملکرد تحصیلی شان، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مذهب گرایی، سبک های مقابله با استرس و ابعاد شخصیت با یکدیگر و نقش آنها در پیش بینی سلامت عمومی دانشجویان انجام شد. نمونه پژوهش شامل 209 نفر از دانشجویان دختر کارشناسی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بود که به صورت نمونه گری تصادفی خوشه ای با انتخاب تصادفی یک دانشکده از میاندانشکده های مختلف دانشگاه علامه طباطبایی انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه های سبک های مقابله( WOCQ) جهت گیری مذهبی، پنج عامل شخصیت( NEOPI-R) و سلامت عمومی ( GHQ) گرد آوری و با استفاده از روش های آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شد. نتایج تحلیل رگراسیون نشان داد که روان رنجور خویی، سازمان نایافتگی مذهبی، مذهب گرایی و سبک مقابله هیجان محور هر یک قادر به پیش بینی در صد معنی داری از سلامت عمومی دانشجویان هستند. از میان متغیرهای مذهب گرایی و ابعاد شخصیت تنها برون گرایی قادر به پیش بینی معنی دار استفاده از هر دو سبک های مقابله مسآله محور و هیجان محور در دانشجویان بود. تحلیل آماری نشان داد که وجدانی بودن نیز قادر به پیش بینی درصد معنی داری از واریانس استفاده از سبک مقابله مسآله محور برای مواجهه با موقعیت های استرس زا در دانشجویان است. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که کمک به دانشجویان برای یافتن معنا در زندگی و محکم تر کردن اعتقادات مذهبی خود می تواند تآثیر بسزایی در مقابله مناسب آنها با موقعیت های پرتنش زندگی خود و افزایش سطح سلامت آنها داشته باشد. همپنین آگاه کردن دانشجویان از اینکه ویژگی های شخصیتی آنها چگونه ممکن است بر نحوه مقابله آنها با موقعیت های استرس آمیز اثر داشته باشد نیز در بهبود وضعیت سلامت آنها حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religiosity, Coping Styles and Personality Dimensions as Predictors of General Health of Students

نویسندگان [English]

  • yaser reza pour mirsaleh 1
  • shahnaz reyhani keyvi 2

چکیده [English]

The Purpose of the present study was to investigate the interrelationship between religiosity, coping style and personality dimension and the role of these variables to predict general health of students. The study sample included 209 female students of economic college of Allameh Tabataba'i university witch selected with cluster sampling model. Data were collected by means of ways of coping questionnaire (WOCQ), Islamic Religiosity Scale (IRS), revised NEO five factor inventory (NEO FFI-R) and General Health Questionnaire (GHQ) and then analyzed with statistical ways of correlation and regression. Regression analysis indicated that neuroticism, religious disorganization, religiosity and emotional-focus coping able to predict the significant percentage of variance of general health of students. Between religiosity and personality dimensions, only extraversion is significantly able to predict the rate of both emotion focus and problem-focus coping styles usage in students. Statistical analyses showed that consciousness is also able to predict the rate of and problem-focus coping styles usage in students. Regarding to these results, we can conclude that instructions to students to find meaning of their life and to strengthen religious beliefs can have great effect on their effective coping with stress and promotion of their 6 mental health. Also, regarding the effectiveness of instructions is necessary to let the mothers know how much bearing their personalities have on the way they cope with stress

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity
  • Coping style
  • Personality Dimensions
  • general health
  • Student