نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مشاوره دانشگاه الزهرا

2 استاد گروه روان شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

این مطالعه پژوهشی است توصیفی که به بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و میزان صمیمیت زنان دانشجوی تهرانی با همسرانشان پرداخته است. از این رو فرضیه های مبنی بر ارتباط بین عمل به باورهای دینی و میزان صمیمیت، توافق، صداقت، شکل گرفته و مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور نمونه گیری، ابتدا از بین مراکز آموزش عالی شهر تهران، به طریق تصادفی، دانشگاههای دولتی و آزاد انتخاب شده و سپس با مراجعه به مراکز مربوطه، با روش نمونه گیری در دسترس، 200 زن دانشجوی مشغول به تحصیل دعوت به همکاری شدند. برای سنجش میزان عمل به باورهای دینی، از مقیاس معبد و برای اندازه گیری میزان صمیمیت نیز پرسشنامه MIQ (صمیمیت زوجین) ، استفاده شد. برای تحلیل داده ها نیز، آزمون همبستگی پیرسون و شاخص های آمار توصیفی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده، همبستگی مثبت معناداری را بین میزان عمل به باورهای دینی و میزان صمیمیت، توافق، صادق بودن، علاقه و محبت وپای بندی به تعهدات نشان داد.به این معنی که هر چه میزان عمل به باورهای دینی در زنان دانشجو بالاتر بوده، آنها صمیمیت بیشتری را( با توجه به شاخص های موجود) با همسران خود تجربه کرده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the relation between practicing religious beliefs and intimate relationship with spouse among Tehranian female students

نویسندگان [English]

  • robabeh amiri 1
  • kianoush hashemian 2

چکیده [English]

This descriptive study has investigated the relation between the practicing religious beliefs and intimate relationship with spouse among the Tehranian female students. Therefore, the hypotheses, based on the this factor-practicing religious beliefs-and the intimacy, agreement, honesty, love and commitment with spouse, shaped and investigated. For sampling, first from the higher education centers in Tehran, Azad and State universities, 200 female students with random sampling were chosen to fill out the questionnaires. The instruments which were used in this study were: (1) MABAD questionnaire to measures practicing religious beliefs, and (2) Marital intimacy questionnaire or MIQ. Collected data were analyzed by descriptive statistics procedure and Pearson correlation. The final results confirmed all the hypotheses. In other word, the positive correlation was found between the practicing religious beliefs and intimacy, agreement, honesty, love and commitment. On the other hand, the 5 more practicing religious beliefs, the more intimate relationship (5 indices) with spouses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Practicing religious beliefs
  • Intimacy