تدوین برنامه توانمند سازی روانشناختی مبتنی بر مدل چند محوری شغلی شفیع آبادی و مقایسه اثر بخشی ان با مدل شناختی توماس و ولتهوس بین مشاوران دبیرستانهای شهر رشت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش،اثر بخشی دو برنامه آموزشی مبتنی بر مدل چند محوری شغلی شفیع آبادی و شناختی توماس و ولتهوس بر میزان توانمند سازی روانشناختی مشاوران بررسی و مقایسه شد.روش پژوهش،نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس از آزمون با گروه گواه بود0 جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشاوران زن و مرد بود که در دو قطب آموزش و پرورش شهر رشت مشغول به خدمت بودند. 60 نفر از کسانی که در پرسشنامه توانمندی روانشناختی محقق ساخته، پایین نمره را کسب و برای شرکت جلسات آموزشی اعلام آمادگی کرده بودند،به عنوان گروه نمونه انتخاب و با رعایت تناسب در سه گروه 20 نفری( دو گروه آزمایش ویک گروه گواه) جایگزین شدند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته توانمندی روانشناختی استفاده شد. با روش تحلیل عاملی،مشخص شد که پرسشنامه از یک عامل اشباع است که این عامل تحت عنوان توانمندی روانشناختی نامگذاری شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از کوواریانس تک متغیری و آزمون تعقیبی بن فرونی استفاده شد.نتایج نشان داد، برنامه آموزشی مبتنی بر دو مدل بر افزایش توانمندی روانشناختی شرکت کنندگان دوره آموزشی تاثیر مثبت و معنا داری دارد( 001/0 p <) ؛اما بین میزان تاثیر گذاری آموزشهای دو مدل بر توانمندی روانشناختی شرکت کنندگان،تفاوت معنا داری مشاهده نشد0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a psychological empowerment program based on Shafiabadi's multilevel career model and comparing its effectiveness with Thomas and Velthouse's cognitive model among high school counselors in Rasht city

نویسندگان [English]

  • ali sayadi 1
  • abdlah shafi' abadi 2
چکیده [English]

In this study, the effectiveness of two training programs based on Shafiabadi's multilevel career model and Thomas and Velthouse's cognitive model on the amount of psychological empowerment were compared. The research method was quasi-experimental design (pre- test and post-test type with control group). The research population included all male and female counselors who worked in the two poles of education in Rasht city. 60 people who obtained the lowest grade in research inventory and were ready to participate in training program, selected as the sample randomly proportionally and placed in three groups containing 20 subjects in each group (two experimental groups and one control group). Psychological empowerment inventory was used for data collection which validated by researcher. Using factor analysis, it was found that the questionnaire is a saturation factor. Single-variable covariance and Bonferroni test was used to analyze the data. The results indicated that the effect of training programs based on two model was significant (P<0/001) but there was not any significant difference between the effectiveness of two training programs on psychological empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological empowerment
  • Shafiabadi's multilevel career model
  • Thomas and Velthouse's cognitive model