نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی هیجان خواهی و کفایت اجتماعی دختران (20-13) بی‌سرپرست و بدسرپرست ساکن در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی با دختران تحت سرپرستی خانواده است.
 روش: روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پس رویدادی می‌باشد. جامعه آماری 60 نفر است. نمونه‌های تحقیق 30 نفر از گروه دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست استان لرستان به صورت در دسترس و 30 نفر از گروه دختران تحت سرپرستی خانواده استان مذکور به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات هر دو نمونه دختران بی‌سرپرست و تحت سرپرست خانواده از طریق پرسشنامه‌های مرتبط یعنی «هیجان خواهی زاکرمن» و «کفایت اجتماعی فلنر» گردآوری شدند. نتایج حاصل از داده‌ها با استفاده از آزمون t برای گروه‌های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که بین هیجان خواهی و کفایت اجتماعی دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست با دختران تحت سرپرستی خانواده تفاوت معنادار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: می‌توان گفت که جدایی از والدین به عنوان یک رویداد آسیب‌زا می‌تواند آینده و سلامت رشدی و روانی دختران بی‌سرپرست را تحت تأثیر قراردهد و آن‌ها را دچار آسیب‌های روانی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of sensation seeking and social competence of girls living in well-being boarding centers and girls adopted by families

نویسندگان [English]

  • asieh shariatmadar 1
  • sahereh poorgravand 2

چکیده [English]

Purpose: the aim of present study is to compare of
sensation seeking and social competence between orphan girls (13-20) and girls
with irresponsible caretakers resident in well-being boarding centers with
adopted girls by families.

Method of study: the method of this study is descriptive and it is of
post-event. There are 60 people in this statistical population. In the study
samples, after 30 people from orphan girl and girls with irresponsible
caretakers and 30 girls adopted by family in lorestan province were equaled
from points of age, sex, and education status. They were chosen by available
sampling. The data is gathered by "zuckermans sensation seeking" and
"felner social competence" questionnaires. The results of data are
analyzed by t-test for independent groups.Findings: the findings in this study
showed that there is a meaningful difference between sensation seeking and
social competence among orphan girls and girls with irresponsible caretakers
with girls adopted by families.

Result: It can be said that separation from parents as a traumatic event can
influence the future and growing health and mental health of girls and it faces
them with psychological vulnerabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • orphan girls
  • Social competence
  • boarding centers
  • sensation seeking