نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اگرچه دربارة اهمیت نهاد خانواده در اسلام و آموز‌ه‌های دینی دربارة تحکیم نهاد خانواده، پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته است، اما ویژگی عمدة این پژوهش‌ها، غفلت از بازخوانی آموزه‌های دینی از منظر آسیب‌شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین است. نویسنده بر این باور است که در ایران نظریه پردازی و نگاه جامع به خانواده وجود نداشته و از همین روی، کارکردهای جنسیتی زوجین کمابیش در جهت تضعیف و تهدید کیان خانواده قرار گرفته است. در مقاله حاضر با هدف استخراج دیدگاه‌ اصیل اسلامی یعنی نص قرآن کریم، به بررسی کارکردهای جنسیتی زوجین پرداخته شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. روش جمع‌آوری داده‌ها روش کتابخانه‌ای و ابزار آن، فیش‌برداری بوده است. در این تحقیق برای تحلیل اطلاعات، از تحلیل کیفی استفاده شد. در این مقاله تلاش بر آن است مشکلات خانواده برمبنای دیدگاه قرآنی مورد بررسی قرار گیرد و به آسیب‌شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین پرداخته شود و پیامدهای این جریان در حوزة خانواده بازنمایی گردد. یافته‌های این پژوهش آشکارسازی آسیب‌های کارکردهای جنسیتی مردان و زنان مبتنی بر دیدگاه‌های قرآن‌کریم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

--

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Naeimi
  • somaye kazemian

Assistant Professor Department of Counseling Faculty of Psychology & Educational Sciences Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

--