نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

3 مربی و عضو گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مطالعه­ی حاضر
با هدف بررسی رابطه
­ی بین ناامیدی و افکار خودکشی‌گرا
با نقش تعدیل
­گر عملکرد خانواده در بین دانش­آموزان
دختر و پسر ناحیه­ی یک و سه، شهر اهواز انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی
دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان شهر اهواز بود که از میان 181 دانش
­آموز دختر
و 179 دانش‌آموز پسر با روش نمونه
­گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله­ای انتخاب
شدند و سه مقیاس ناامیدی (
BHS)، عملکرد خانواده (FAD) و افکار خودکشی­گرا (SIS) را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده­ها نشان
داد که بین ناامیدی و عملکرد خانواده و عملکرد خانواده و افکار خودکشی
­گرا رابطه­ی
منفی و معناداری به لحاظ آماری در هر دو گروه وجود دارد، علاوه بر این بین ناامیدی
و افکار خودکشی
­گرا رابطه­ی مثبت
و معناداری در هر دو گروه دختر و پسر وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که در میان
دختران عملکرد خانواده تعدیل
­کننده رابطه­ی میان
ناامیدی و افکار خودکشی
­گرا نمیباشد، ولی
در میان پسران عملکرد خانواده تعدیل کننده رابطه
­ی ناامیدی
وافکار خودکشی
­گرا می­باشد؛ بنابراین می­توان گفت
که میان ناامیدی به عنوان یکی از نشانه­های اصلی افسردگی و افکار خودکشی‌گرا که به
دنبال آن می­آید رابطه
­ی بسیار قوی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Simple and Moderator Relationship of Hopelessness and Family Function with Suicidal Ideation among High Schools Student in Ahwaz City

نویسندگان [English]

  • khaled aslani 1
  • abbas amanollahi 1
  • pari valad momen 2
  • manoochehr taghipoor 3

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the simple and moderator relationship of hopelessness and family function with suicidal ideation among high school students in Ahwaz city. The population included all of the high school students, and participants were 179 boys and 181 girls selected by multistage cluster random sampling from high schools in Ahwaz City. Participants completed measures of hopelessness, family function and suicidal ideation and model evaluation by SPSS/16. The results showed that there are a significant negative correlation between hopelessness and family function, between family function and suicidal ideation and there are a significant positive correlation between hopelessness and suicidal ideation. In addition, there is a positive and significant relationship between hopelessness and suicidal ideation with moderator family function, butthere is no significant relationship between hopelessness and suicidal ideation with moderator family function in female students.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • hopelessness
  • family function
  • Suicidal ideation