ارائه الگوی خانواده درمانی سهم گذاری در حل تعارضات خانواده

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش
با هدف ارائه یک الگوی مشاوره ازدواج و خانواده صورت گرفته است. به این
منظور ابتدا مقدمه­ای بر چگونگی تشکیل خانواده، تحولات خانواده در جهان و تأثیرپذیری
و تأثیرگذاری این تحولات در زندگی انسان، با توجه به متون مرتبط ارائه‌شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش استقرایی-
قیاسی است. سطح تحلیل در این جستار هم تهیه یک گزارش توصیفی از آیات درباره ازدواج
و خانواده و هم گسترش یک نظریه درباره ازدواج و خانواده است. مبانی و اصول مستخرج از آیات قرآن کریم به عبارت ذیل تدوین
شدند: مبنای اول مخلوقیت سهم گذار و اصول مرتبط: حکیمانه بودن نیاز ذاتی به همسری،
خالق محور معنابخشی، مسئول در مقابل اهداف کلی آفرینش، عامل در سعادت و شقاوت خود.
مبنای دوم آفرینش احسن و اصول مرتبط: انتخاب‌گری لازمه تکوین بشر،
ارتباط لازمه‌ی تکوین بشر، معیارمندی آفرینش. مبنای سوم پیوستگی و وسعت هستی و
اصول مرتبط:
حق محور همگرایی ، نظارت و قاعده‌مندی آفرینش، درک اصل و
فرع لایه‌های وجود از طرف سهم گذار، درک پیوستار زمان از طرف سهم گذار، درک بافت
پرورش سهم گذار. مبنای چهارم هدفمندی آفرینش و اصول مرتبط: مشابهت نگاه سهم‌گذاران،
هماهنگی نگاه سهم‌گذاران بر محور حق، نیت‌مداری و در نهایت مبنای پنجم زوجیت و
اصول مرتبط: آرامش، مودت ، رعایت نقش‌های زوجی، دوستی بر مبنای حق، هماهنگ با
قواعد کلی، زوجیت به اذن الله. برنامه مورد نظر در بخش محتوا مؤلفه‌های زندگی
سعادتمند زوجی با توجه به ویژگی‌هایی که قرآن کریم در سوره فرقان و انبیا مطرح
فرموده؛ در بخش فرایند مسیر سلوک انسانی از نظر قرآن کریم و در بخش فنون نیز از
فنونی ارتباطی، استدلالی،استعلایی و قانع سازی هیجانی هستی شناسانه قرآن کریم بهره
گرفته است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Processing Teaching of Verbal Communication Based on the Quranic Verses on Reduction of Conflicts between Mother and Daughter

نویسنده [English]

  • masomeh esmaeili
چکیده [English]

This research which was based on fore test and after test half experimental studies with a control group was done with the purpose of considering the effectiveness of processing teaching of verbal communication based on Quranic verses on reduction of conflicts between mother and young daughter. To do so, having used cluster sample, we chose an area from among Isfahan different states and then accidentally from among the high schools in that area we chose a high school (the first grade in a high school for female). Then after our announcement we chose some of the girls with conflicts and problems with their parents. After our interview with them and figuring out what kind of problem is between girls and their parents we chose 32 members out of them and randomly were organized in 3 experimental groups including( mother groups, daughter groups and mother and  daughter groups) and a control group. Finally, collected statistics were analyzed with the help of covariance analysis. The results revealed that the processing teaching of verbal communication based on Quranic verses on reduction of conflicts between mother and her young daughter had a meaningful impact on the experimental group. According to findings of the studies it can be claimed that reading the processing teaching of verbal communication based on Quranic verses and principles can be an appropriate method in reducing the level of conflicts between mothers and their young daughters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verbal Communication
  • Quranic verses
  • mother-daughter conflicts