نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیآ علمی گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پیشرفت در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری، تعاملات بین سازمانی و افراد را هر چه بیشتر تسهیل نموده و مفهوم کار را به معنای سنتی آن از نظر مکانی و زمانی تغییر داده‌است. یکی از این تغییرات، پیدایش الگوهای روش کار مبتنی بر رایانه، به نام دورکاری است. پژوهش حاضر به منظور بررسی رضایت شغلی و بهره‌وری شغلی کارکنان دورکار و غیردورکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی و جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی کارمندان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند که از بین آن‌ها به صورت تصادفی 240 نفر شامل 120 نفر کارمند دورکار و 120 نفر کارمند غیردورکار انتخاب شدند و پرسشنامه‌های رضایت شغلی دانت و پرسشنامه بهره‌وری برگرفته از مدل هرسی و گلد اسمیت توسط آن‌ها تکمیل گردید داده‌ها با استفاده از تحلیل تمییز تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تابع تمییز بدست آمده از قدرت تشخیصی مناسبی برای پیش‌بینی واریانس متغیر ملاک در دو گروه دورکار و غیر دورکار برخوردار است. همچنین میانگین رضایت شغلی و بهره‌وری شغلی در دورکاران بیشتر از غیر دورکاران است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The survey of job satisfaction and job productivity among teleworking and non-teleworking employees based on the kind of membership they have in Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfare

نویسندگان [English]

  • shiva sakhaei 1
  • abdollah shafiabadi 2
  • kiumars farahbakhsh 3

چکیده [English]

Advancement in information technology and communication are the tools that improve the relationship between organizations and stakeholders. In fact, technological advancement has changed the boundary of traditional jobs in terms of period of time and place that a task should be accomplished. Teleworking is one of these changes that is based on using computer to handle the tasks out of the office. Current study evaluated job satisfaction and productivity of teleworking and non-teleworking employees in a statistical population of all the staff of Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfare by adapting Dante’s job satisfaction questionnaire and Hersi and Gold Smith productivity questionnaire to compare a sample of 240 people that was chosen by random, consisted of 120 in-office staff and 120 telecommunication staff working in this Ministry. The research method used was descriptive and the data were analyzed by applying the discriminate function. The results illustrate that the achieved discriminate function in both teleworking and non-teleworking employees have the suitable distinguishing power to predict the variance, also the average of job satisfaction and job productivity in teleworkers are more than those of non-teleworkers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • job productivity
  • Teleworking
  • non-teleworking
  • discriminate function analysis