بررسی اثربخشی برنامه ی آموزشی مبتنی بر 8 اصل تربیتی پیامبر(ص)، بر رشد اجتماعی کودکان 5 تا 6 سال

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه ی آموزشی مبتنی بر 8 اصل تربیتی پیامبر(ص).بر رشد اجتماعی کودکان 5 تا 6 سال می باشد.
روش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمام خانواده های دارای فرزندان 5 تا 6 سال منطقه ی 1500 خانواری کشتارگاه از شهرستان شاهیندژ می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد100 خانوار انتخاب شدندکه تعداد 48 خانوار حاضر به شرکت در پژوهش شدند. سپس آزمودنی ها به طور کاملا تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند که هر گروه تشکیل شده شامل 20 خانواده بودند. سپس 8 اصل تربیتی پیامبر در قالب 8 جلسه ی آموزشی به والدین گروه آزمایش، آموزش داده شد و سپس از طریق والدین به فرزندانشان منتقل شد یا آموزش داده شد ولی آزمودنی های گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مقیاس رشد اجتماعی واینلند بود.
یافته: آموزش برنامه ی تربیتی مبتنی بر 8 اصل تربیتی پیامبر باعث افزایش رشد اجتماعی کودکان 5 تا 6 سال شده است.
نتایج: با توجه به نقش و اهمیت سال های اولیه ی زندگی و محیط خانواده بر رشد کودک در ابعاد مختلف شناختی، جسمانی، عاطفی و اجتماعی و با تاکید بر فرهنگ دینی جامعه ی ایرانی و تاثیرپذیری زیاد مردم از آموزه های دینی، از این برنامه ی آموزشی می توان برای ایجاد، بهبود و شکوفایی رشد کودک به ویژه در بعد اجتماعی استفاده بکنیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the effectiveness of the training program based on principle 8 Prophet educational on social development of children 5 to 6 years

نویسندگان [English]

  • moosa choopani 1
  • Ebrahim Naeimi 2
  • sadreddin shariati 3
2 Assistant Professor Department of Counseling Faculty of Psychology & Educational Sciences Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Objective: This study examined the effectiveness of eight educational principles of Prophet Mohammad on the social development of children 5 to 6 years old.
The present study was experimental with pretest-posttest control group. The population of this study consisted of all families with children 5 to 6 years old in an urban area of 1,500 families composed of a city in Northwest of Iran (Shahindezh. By using simple random sampling (by lottery) 100 households were selected as the sample of the study. Then, they were informed of the purpose of the study, 48 families were willing to cooperate and participate in the study. Later, the subjects were randomly divided into two groups, with 20 families in each group. Then, eight of Prophet Mohammad’s training in eight sessions was taught to parents in experimental group and they were asked to teach the lessons to their children. However, the control group received no intervention. Vineland Social Maturity Scale was used before and after the intervention to collect data for the study.
Results:. The educational lessons based on eight educational principles of Prophet enhance social development of 5 to 6 year-old children.
Conclusion: Considering the importance of the early years of life and the family environment on child development in different aspects of cognitive, physical, emotional, social and religious culture with an emphasis on Iranian society and the influence of people from religious teachings, the program training can be used to create, improve and flourish the social development of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • eight educational principles of Prophet
  • Social development
  • children 5 to 6 years old