بررسی رابطه‌ی بین نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهایی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیإت علمی دانشگاه

2 کارشناس ارشد مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین احساس تنهایی و نگرش نسبت به پدر در بین نوجوانان بر پایۀ روش همبستگی انجام گرفت. فرض اساسی این پژوهش آن است که نوع نگرش نوجوان به پدر پیش‌بین احساس تنهایی است. نمونۀ این پژوهش را 235 دانش‌آموز دبیرستانی‌ (131 دختر و 104 پسر) تشکیل می‌دهند که به روش تصادفی خوشه‌ای از بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان مریوان انتخاب شدند و به سؤالات مقیاس احساس تنهایی تجدیدنظرشده UCLA (راسل و همکاران، 1980) و پرسشنامۀ نگرش فرزند به پدر (هادسون، 1992) پاسخ دادند. یافته‌ها نشان دادند که بین نگرش نوجوان به پدر و احساس تنهایی رابطۀ مثبت معنی‌دار وجود دارد و هر چه نگرش نوجوان نسبت به پدر منفی‌تر باشد، بیشتر احساس تنهایی را تجربه می‌کند. در این اثر تأثیر سه متغییر جنسیت، ترتیب تولد و میزان درآمد خانواده نیز بررسی شد که نتایج بدین شرح است: جنسیت بر این رابطه تأثیر‌گذار است و همبستگی بین نگرش نوجوان به پدر و احساس تنهایی در پسران قوی‌تر از دختران است ولی ترتیب تولد و میزان درآمد خانواده بر این رابطه تأثیر نداشتند.
کلیدواژه‌ها: احساس تنهایی، نگرش نسبت به پدر، نوجوان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Adolescents' Attitude toward Their Fathers and Loneliness.

نویسندگان [English]

  • Atoosa Kalantar Hormozi 1
  • Avin kanisanani 2
2 M.A in counseling, Allameh Tabataba'I University
چکیده [English]

This study was aimed to examine the relationship between loneliness and adolescents' attitudes toward their father based on correlation research. The main hypothesis asserts that adolescents' attitudes toward their father lead to loneliness. Sampling was done through using random clustering method from 235 high school students (131 female, 104 male) who were studying in Marivan high schools. The UCLA scale and Hudson's questioner as well as relevant demographic data were collected. Based on these findings, adolescents' attitudes toward their father can predict loneliness. The more negative adolescent's attitudes toward father, the more they are likely to experience loneliness. The present study examined the influence of gender, birth order and economic status. The obtained results provided evidence supporting the effect of gender on adolescents' attitudes toward their father: in this correlation, boys appear to feel more loneliness. No birth order and economic status differences were found.
Keywords: loneliness, attitude toward father, adolescent

کلیدواژه‌ها [English]

  • "loneliness"
  • "attitude toward father"
  • "adolescent"