نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

هدف این تحقیق تبیین اثربخشی آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج بر ملاک‌های همسرگزینی و رشد فردی دختران مجرد بوده است. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری هدفمند یا در دسترس استفاده شده و افراد به صورت تصادفی ساده در دو گروه کنترل (15 نفر) وآزمایش (15 نفر) جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از: 1) پرسشنامه اولویت‌ بخشی ملاک‌های همسرگزینی 2) پرسشنامه مقیاس اقدام برای رشد فردی. جامعه آماری تحقیق شامل متقاضیان ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره بهارنکو که طی شهریور ماه تا آبان ماه 1393 مراجعه کردند، می‌باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج بر رشد فردی تأثیر معنادار دارد. دیگر نتایج نشان می‌دهد که آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج هم بر ملاک‌های همسرگزینی وهم بر ملاک‌های محتوایی و فرآیندی تأثیر معنادار دارد.
کلیدواژه‌ها: آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج، رشد فردی، خانواده

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

«The effectiveness of premarital skills training on the personal growth of the single girls»

نویسندگان [English]

  • yasaman jamshidian 1
  • F U 2
  • Z GH 2

چکیده [English]

The aim of this study was to explain the effectiveness of premarital skills training on the personal growth of the single girls. The aim and the method of this study were respectively the patterns of applied and semi experimental along with pre and post-test, and control group. The purposeful or available sampling method was utilized in the current study. The tools of gathering the information included personal growth initiative scale (PGIS). The statistical cummunity was marriage applicants referring to BaharNekoo counseling Center from August to November in 2014. The findings suggested that the training of premarital skills have significant effect on individual growth. we conclude that training of premarital counseling skills effects on personal growth in single girls and promote their cognitive, Emotive, and behavioral skills and relationship skills and spouse selecting. skills such as altering signs, attachment style, communication can effect on growth.we conclude that training of premarital counseling skills effects on personal growth in single girls and promote their cognitive, Emotive, and behavioral skills and relationship skills and spouse selecting. skills such as altering signs, attachment style, communication can effect on growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • «Premarital Skills Training
  • Personal Growth
  • Family»