بررسی رابطه ی تعهد مذهبی، سبک بخشش، نبخشیدن و نشخوار ذهنی با سلامت روان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناس

2 استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی تعهد مذهبی، سبک بخشش، نبخشیدن و نشخوار ذهنی با سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداخت.
روش: طرح این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان بودند که 200 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه تعهد مذهبی، سلامت روان، سبکهای بخشش، انگیزه های بین فردی مرتبط با رنجش و خطا و نشخوار ذهنی درباره رنجش و خطای بین فردی بود. داده های به دست آمده به کمک همبستگی و رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد در حالی که با بیشتر شدن نشخوار ذهنی و کمتر شدن انگیزه انتقام(به عنوان یکی از مولفه های نبخشیدن)، سلامت روان کمتر میشود، با بیشتر شدن نیات مطلوب اجتماعی و وجود هیجانهای مثبت(به عنوان مولفه های بخشش) و همچنین با بالاتر رفتن سن، سلامت روان افزایش مییابد(P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGIOUS COMMITMENT, UNFORGIVENESS AND FORGIVENESS STYLES WITH THE MENTAL HEALTH

نویسندگان [English]

  • sara parsafar 1
  • Kourosh namdari 2
  • seyed esmaiel hashemi 1
  • hosein ali mehrabi 2
1 psychologist
چکیده [English]

Introduction: The aim of present study was to investigate the relationship among religious commitment, forgiveness styles, unforgiveness, and rumination with mental health in Esfahan University's students.
Method: A sample of 200 students (only women) of Esfahan University was randomly selected to complete the following questionnaires: the Religious Commitment Inventory (RCI), the Forgiveness Scale, the Transgression Related Interpersonal Motivations Scale, the Rumination about an Interpersonal Offense Scale and Health Survey. Data were analyzed using Pearson correlation and stepwise regression analysis.
Results: The results showed that there is a significant relationship among mental health with religious commitment, forgiveness styles, unforgiveness, and rumination. The results found a significant relationship between rumination, revenge motive, social intentions, positive emotions, and age with mental health (P < 0.05).
Conclusion: The results of this study showed that mental health has a significant relationship with rumination, age and especially internal commitment as a component of religious commitment. Therefore, providing proper basis so as to improve religious commitment, forgiveness ability and controlling ruminations, could lead to increase the students' mental health.
Key words: Religious commitment, Unforgiveness, Forgiveness Styles, General Health

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious commitment
  • Unforgiveness
  • Forgiveness Styles
  • general health