نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

هدف از این پژوهش ، تبیین اثر بخشی الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی بر مدیریت تعارض پرسنل منطقه1عملیاتی انتقال گاز بود . روش پژوهش ، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود . جامعه آماری کلیه پرسنل منطقه یک عملیاتی انتقال گاز بود . از بین بخش های مختلف ابتدا دو بخش انتخاب و پرسشنامه مدیریت تعارض ایزدی و مهراد(1390) اجرا و ازبین کسانی که نمره کمتری در مدیریت تعارض گرفتند از هر بخش 20نفر به تصادف انتخاب و به تصادف یکی در گروه گواه و یکی در گروه آزمایش جایگزین شدند .گروه آزمایش به مدت 7 جلسه 90 دقیقه ای آموزشهایی براساس الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی دریافت کردند و در این مدت گروه گواه هیچ‌‌‌گونه مداخله ای دریافت نکردند . در پایان پس آزمون اجرا شد و چهل و پنج روز پس از آن آزمون پیگیری اجرا شد داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی بر مدیریت تعارض تاثیر مثبت پایدار دارد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectivness of shafiabady’s multiaxial pattern of vocational choice on conflict management of Gas Transmission personnel in Operational Zone1

نویسنده [English]

  • katrin fekri 2

چکیده [English]

The aim of this study was to determine Effectivness of shafiabady’s multiaxial pattern of vocational choice on employee conflict management zone1. gas transmission. operations research procedure, semi-experimental was akind of pretest-posttest with control group. Estimation population was the entire staff of a gas transmission operations. Among different sectors, the two sectors were selected and conflict management questionnaire ezadi and Mehrdad (2011) carried out and among those, who got low mark on conflict management, from each part 20 people randomly were selected and one in control group and another in experimental group was replaced.Experimental groups received training on shafiabady’s multiaxial pattern of vocational choice for 7 sessions in 90 minutes, and during this time the control group received no intervention. At the end when the test was done, and 45 days after that the followed-up test was done, the conclusions were analyzed by using convariance’s analysis. The results showed that the shafiabady’s multiaxial pattern of vocational choice had lasting positive impact on conflict management .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: shafiabady’s multiaxial pattern of vocational choice
  • conflict management
  • Personnel