اثر بخشی ماندالا درمانی در کاهش اضطراب نوجوانان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه الزهرا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ماندالا درمانی در کاهش اضطراب نوجوانان انجام شد. پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون گسترش‌یافته با یک گروه آزمایش و دو گروه مقایسه بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان گرمی با دامنه سنی 15 تا 18 سال تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها 45 نفر به‌تصادف انتخاب شد و در سه گروه، یک گروه آزمایش (15 نفر) و دو گروه مقایسه (هر گروه 15 نفر) به‌تصادف گمارده شدند. آزمودنی‌ها پرسشنامه اضطراب موقعیتی اشپیلبرگر (1983) را در دو نوبت (پیش‌آزمون و پس‌آزمون) تکمیل کردند. از گروه آزمایش خواسته شد که به مدت 20 دقیقه به رنگ‌آمیزی طرح ماندالا بپردازند، همچنین از گروه اول مقایسه خواسته شد که به مدت 20 دقیقه به رنگ‌آمیزی صفحه شطرنجی مشغول شوند و از گروه دوم مقایسه نیز خواسته شد به مدت 20 دقیقه به کشیدن نقاشی آزاد بپردازند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت میان گروه‌ها در پس‌آزمون اضطراب از لحاظ آماری معنادار است، به این معنی که هر سه روش رنگ‌آمیزی ماندالا، رنگ‌آمیزی صفحه شطرنجی و نقاشی آزاد در کاهش اضطراب مؤثر بوده‌اند. در ادامه نتایج حاصل از آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد روش رنگ‌آمیزی ماندالا نسبت به دو روش دیگر تأثیر بیشتری داشته است. این تفاوت می‌تواند بر اثر فراخوانی کنش‌های خود برای یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها در جریان درگیر شدن آزمودنی‌ها در رنگ‌آمیزی ماندالا تفسیر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mandala therapy in reducing adolescent anxiety

نویسندگان [English]

  • Hossein Ghamari Kivi 1
  • Seyed mohamad Basir amir 2
  • Asgar Farzaneh 2
  • Effat Ghavibazou 3
1 University of Mohaghegh Ardabili
2 University of Mohaghegh Ardabili
3 Alzahra University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of mandala therapy on reducing anxiety in adolescents. The research was experimental with a pre-test post-test design developed with a test group and two groups of comparison. The statistical population of the study consisted of all high school students in the city of Germi aged 15 to 18 years old, among whom 45 were randomly selected and divided into three groups: one experimental group (15 people) and two groups Each group of 15 people was randomly assigned. The subjects completed the Spielberger positional anxiety questionnaire (1983) in two stages (pre-test and post-test). The experimental group was asked to paint the mandala for 20 minutes. Also, the first group was asked to engage in staining for 20 minutes and the second group was asked to compare for 20 minutes to Draw free painting. The results of covariance analysis showed that the difference between the groups in the post-test of anxiety was statistically significant, meaning that all three methods of mandala coloring, stained chess coloring, and free painting were effective in reducing anxiety. The results of the Bonferroni post hoc test showed that the mandala staining method had more effect than the other two methods. This difference can be interpreted by calling on its actions to integrate activities in the course of the engagement of subjects in the drawing of the mandala.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adolescent
  • Anxiety
  • mandala drawing
امیری، سهراب؛ قاسمی نواب، امیر، یعقوبی، ابوالقاسم. (1395). پایایی، روایی و تحلیل عاملی نسخه فارسی پرسش‌نامه استرس نوجوانان.  فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 7(25)، 89-116.
ایمانی، سعید؛ الخلیل، یاسمین؛ شکری، امید. (1398). رابطه‌ی نگرش‌های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی در نوجوانان دانش‌آموز: نقش میانجی گر تنظیم هیجان. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 16(33)، 1-28.
باباخان زاده، سهیلا؛ احتشام زاده، پروین؛ افتخار صعادی، زهرا؛ بختیارپور، سعید؛ علی پور، احمد. (1398). اثربخشی درمان فراشناختی با تأکید بر کارکردهای اجرایی مغز بر سندرم شناختی-توجهی و حس انسجام خود در مبتلایان به اضطراب. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 10(38)، 195-220.
جنگی، شهلا؛ شیرآبادی، علی‌اکبر؛ جانی، ستاره؛ پوراسمعلی، اصغر. (1394). اثربخشی هنر‌درمانی بر پایه نقاشی‌ درمانی در کاهش اضطراب کودکان دچار لکنت زبان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 23(2)، 53-60.
سلمانی‌نژاد مهرآبادی، صغری. (1393). واکاوی اشکال کهن‌الگوی ماندالا و نماد کمال در ناخودآگاه قومی طاهره صفارزاده. فصلنامه پژوهش‌های ادبی و بلاغی، 3(7)، 38-57.
کشاورز افشار، حسین؛ میرزایی، جواد. (1397). بررسی رابطه سازگاری اجتماعی، هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی با اضطراب تحصیلی دانشجویان. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 9(34)، 211-238.
گرجی، راحله. (1396). رنگ‌آمیزی تصاویر ماندالا ابزاری برای کسب تعادل آرامش و تمرکز، تهران: انتشارات رشد.
گنجی، مهدی. (1395). آسیب‌شناسی روانی بر اساس DSM-5، تهران: نشر ساوالان.
Belchamber, B. (2003). Brent’s homepage. Coloring Therapy. Retrieved on February 2, 2003, fromwww.keen.com/memberpub/homepage.
Bonny, H., & Kellogg, J. (1977). Mandalas as a measure of change in psychotherapy. American Journal of Art Therapy, 16, 126-130.
Christenfeld, N., &Creager, B. (1996). Anxiety, alcohol, aphasia, and ums. Journal of Personality & Social Psychology, 70(3), 451-460.
Couch, J. B. (1997). Behind the veil: Mandala drawings by dementia patients. Art Therapy, 14(3), 187-193.
Curry, N. A., & Kasser, T. (2005). Can coloring mandalas reduce anxiety? Art Therapy, 22(2), 81-85.
Henderson, J. (1973). The picture method in Jungian psychology. Art Psychotherapy, 2, 135-140.
Henderson, P., Rosen, D., & Mascaro, N. (2007). Empirical study on the healing nature of mandalas. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 1(3), 148.
Ireland, M. S., & Brekke, J. (1980). The mandala in group psychotherapy: Personal identity and intimacy. The Arts in Psychotherapy, 7(3), 217-231.
Jung, C. G. (1933). Modern man in search of a soul. New York: Harcourt & Brace.
Jung, C. G. (1959). Mandala Symbolism. The Collected Works of C. G. Jung, vol 9, part I. Princeton: Princeton University Press.
Jung, C. G. (1964). Man, and his symbols. New York: Doubleday.
Potash, J. S., Chen, J. Y., & Tsang, J. P. Y. (2016). Medical student mandala making for holistic well-being. Medical Humanities, 42(1), 17-25.
Slegelis, M. H. (1987). A study of Jung’s mandala and its relationship to art psychotherapy. The Arts in Psychotherapy, 14(4), 301- 311.
Spielberger, C. D. (1983). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory STAI (form Y) ("self-evaluation questionnaire").
Spielberger, C. D., Krasner, S. S., & Solomon, E. P. (1988). The experience, expression, and control of anger. In Individual differences, stress, and health psychology (pp. 89-108). Springer, New York, NY.