اثربخشی آموزش راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان بر سلامت روان، شفقت خود و وسوسه در معتادان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان در بهبود سلامت روان، شفقت خود و وسوسه در معتادان شهر خرم‌آباد بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون_ پس‌آزمون_ پیگیری با گروه کنترل می‌باشد. نمونه مورد نظر شامل 32 مرد از معتادان بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. گروه آزمایش برنامه راهبردهای نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل گراس را به مدت ده جلسه گروهی دریافت کردند درحالی‌که گروه کنترل تا پایان طرح هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکرد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)، مقیاس شفقت خود (SCS) و پرسشنامه سنجش وسوسه و برای تحلیل از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد آموزش راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان موجب ارتقاء سلامت روان و شفقت خود و کاهش وسوسه در افراد گروه آزمایش شد؛ و در نهایت آموزش راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان تلویحات کاربردی مفیدی در درمان و پیشگیری از عود اعتیاد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emotion Regulation Strategies Training on Mental Health, Self-compassion and Craving in The Addicts

نویسندگان [English]

  • mahmoud borjali 1
  • sajad naseri nia 2
1 department clinical psychology. university of kharazmi, karaj, iran
2 departmemt clinical psychology, university of khorazmi, karaj, iran
چکیده [English]

Abstract
the purpose of this study was to determine the effectiveness of emotion regulation strategies train-ing on improving mental health, self-compassion and craving in the addicts of khorram abad. The research method is a pretest_ posttest_ follow up with control group. Sample included 32 men were an addict who was a member of the addicts treated with buprenorphine maintenance of khorram abad.. They were selected by available sampling method and randomly assigned to control and ex-perimental groups. The experimental group received gross model-based emotion regulation strate-gies for ten sessions, while the control group did not receive any intervention until the end of the project. To collect deta, mental health questionnaire (GHQ), self-compassion (SCS) scale and crav-ing questionnaire were used and for analysis, multivariate analysis of variance was used. The re-sults showed that training of emotion regulation strategies training increased their mental health and self-compassion and decreased craving in the experimental group. Eventually emotion regulation strategies training is a useful applied practice in treating and preventing addiction recurrence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion regulation Strategies
  • Mental Health
  • Self-Compassion
  • Craving
  • addicts
ابوالقاسمی، عباس؛ اله قلی لو، کلثوم؛ نریمانی، محمد؛ زاهد، عادل. (1389). راهبردهای تنظیم هیجان در سوءمصرف‌کنندگان با واکنش‌پذیری بالا و پایین. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سال 20، شماره 77، صفحه 22.
احمدی، غلامرضا؛ سهرابی، فرامرز؛ برجعلی، احمد. (1397). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر ارزیابی مجدد و فرونشانی هیجانی سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی. مجله فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، سال 9، شماره 34، صفحه 191.
اژه‌ای، جواد؛ لواسانی، مسعود؛ ارمی، حسن. (1394). مقایسه تنظیم هیجان میان افراد دارای سوءمصرف مواد و عادی. مجله روان‌شناسی، سال 19، شماره 2، صفحه 137.
اسماعیلی نسب، مریم؛ اندامی خشک، علیرضا؛ آزرمی، هاله؛ ثمر رخی، امیر. (1393). نقش پیش‌بینی کنندگی دشواری در تنظیم و تحمل پریشانی در اعتیاد پذیری دانشجویان. مجله اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال 8، شماره 29، صفحه 50.
اعظمی، یوسف؛ سهرابی، فرامرز؛ برجعلی، احمد؛ چوپان، احمد. (1392). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر. مجله فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، سال 4، شماره 16، صفحه 53.
امامی پور، سوزان؛ شمس اسفندآباد، حسن؛ صدرالسادات، سیدجلال؛ نژاد نادری، سمیرا. (1387). مقایسه اختلالات روانی و کیفیت زندگی در چهار گروه مردان مبتلا به ایدز، معتادان غیر مبتلا به ایدز، غیر معتاد مبتلا به ایدز و سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، سال 1، شماره 10، صفحه 69.
آبیار، ذوالفقار؛ رحیمی، الهام؛ مرادپور، علیرضا؛ احمدی نصرآبادسفلی، سعید؛ زمانی، نرگس. (1395). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سلامت روان مادران دارای فرزندان مبتلا به اختلالات روانی. فصلنامه پژوهش در سلامت، سال 2، شماره 1، صفحه 23.
بشرپور، سجاد. (1392). ارتباط نظم جویی شناختی هیجان و کنترل هوشمند با شدت وابستگی و ولع مصرف در افراد با وابستگی به مواد. مجله اعتیاد پژوهی، سال 7، شماره 28، صفحه 131.
بیرامی، منصور؛ موحدی، یزدان؛ مینا شیری، عبدالخالق. (1392). مقایسه تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سال 23، شماره 109، صفحه 156.
تاجری، بیوک. (1390). اعتیاد: سبب‌شناسی و درمان. چاپ اول، تهران: نشر اندیشه نو.
حسن شاهی، محمدمهدی؛ احمدیان، کاظم. (1383). بررسی سلامت روان بیماران وابسته به مواد روان‌گردان. فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال 23، شماره 6، صفحه 131.
سعیدی، ضحی؛ قربانی، نیما؛ سرافراز، مهدی رضا؛ شریفیان، محمد حسین. (1392). اثر القای شفقت خود و حرمت خود بر میزان تجربه شرم و گناه. مجله روانشناسی معاصر، سال 8، شماره 1، صفحه 91.
صالحی فدردی، جواد؛ برعرفان، زرین؛ امین یزدی، سید امیر. (1389). اثربخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص‌های درمانی معتادان تحت درمان سم زدایی. مجله مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، سال 11، شماره 2، صفحه 29.
قائدنیای جهرمی، علی. (1392). اثربخشی آموزش نظم جویی فرایندی هیجان بر اساس مدا گراس در مقابله شناختی، وسوسه، زود انگیختگی و طرح‌واره‌های هیجانی افراد مبتلا به سوءمصرف مواد: مطالعه تک آزمودنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی.
کرد، بهمن؛ باباخانی، آرزو. (1395). نقش خود دلسوزی و ذهن آگاهی در پیش‌بینی استرس تحصیلی دانش آموزان دختر. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، سال 13، شماره 24، صفحه 109.
کریمی، صبری؛ کرد، بهمن. (1396). پیش‌بینی تنظیم هیجانی بر اساس شفقت ورزی به خود و تن‌انگاره دانشجویان. مجله مطالعات روان‌شناسی تربیتی، سال 2، شماره 8، صفحه 207.
معلمی، صدیقه؛ بابایی، سمانه؛ حسین زاده، خیر اله. (1391). بررسی میزان تنظیم هیجانی سربازان سوءمصرف کننده مواد و وضعیت مصرف مواد در پادگان. چکیده مقالات دومین همایش اعتیاد و آسیب‌های روانی و اجتماعی، دانشگاه خوارزمی.
هالجین، ریچارد پی؛ ویتبورن، سوزانگراس. (2003). آسیب‌شناسی روانی (دیدگاه‌های روانی درباره اختلال‌های روانی). ترجمه یحیی سید محمدی. (1390)، چاپ سوم، تهران: نشر روان.
American Psychological Association (APA). (2013). Diagnostic and Ststistical Manual of Mental Disorder Fifth Edition (DSM-5). Washington, DC: APA.
Annis, H. M., & Graham, J. M. (1988). Situational confidence questionnaire: User guide. Unpublished Manuscript, Addiction Research Foundation, Toronto, Ontario.
Axelrod, S. R., Perepletchikova, F., Holtzman, K., & Sinha, R. (2011). Emotion regulation and substance use frequency in women with substance dependence and borderline personality disorder receving dialectical behavior therapy. The American Journal of drug and alcohol abuse, 34(1): 34-42.
Barent Schatz, M. (2013). The effects of emotion regulation strategies on substance abuse disorders in an outpatient population. Dissertation in Doctor of Philosophy General Educational Psychology, 30(5): 338-345.
Braun, T. D., Park, C. L., & Gorin, A. (2016). Self-compassion, body image, and disordered eating: A review of the literature. Body Image, 17, 117-131.
Clark, M., Hampson, S. E. (2001). Implementing a psychological intervention to improve lifestyle self-management in patients with type 2 diabetes. Patient Education and Counseling, 42(31): 245-256.
Dimeff, L. A., Korner, K. (2007). Dialectical behavior therapy in clinical practice. New York: Gilford press.
Eisenberg, N., Sadovsky, A., Spinrad, T. L., Fabets, R. A., Losoya, S. H., Valiente, C., & Shepard, S. A. (2005). The relations of problem behavior status to children’s negative emotionality, effortful control, and impulsivity: concurrent relations and prediction of change. Developmental psychology, 41(1): 193-211.
Fatseas, M., Serre, F., Alexandere, J. M., Debrabant, R., Auriacombe, M. & Swendsen, J. (2015). Craving and substance use among patients with alcohol, tobacco, cannabis or heroin addiction: a comparison of substance and person- specific cues. Addiction, 110, 1035-1042.
Fletcher, K., Parker, G., Bayes, A., Paterson, A.,MC Clure, G. (2014). Emotion regulation strategied in bipolar II disorder and borderline personality disorder: Defferences and relationships with perceived parental style. Journal of Affective Disorders, (157):52-59.
Furgus, s., & Zimer man, M. A. (2009). Adolesent resilience: A framework for anerstanding healthy development in the face of risk. Annual Review of Public Health, 26, 399-419.
Garnefski, N., Teerds. J., Kraaij, V., Legerstee, J., Kommer, T. (2003). Cognitive emotion regulation strategis and depressive symptoms: Differences between males and females. Personality and Individual Differences, 25, 603-611.
Garnenfski, N., Van- Der- Kommer, T., Kraaij, V., Teerds, J., Lederstee, J., Tein, E.O. (2001). The relationship between cognitive emotion regulation strategies and emotional problems: comparson between a clinical sample. European Journal Personality, 16, 403-420.
Ghorbani, N., Watson, P. J., Zhuo, C., & Norballa, F. (2012). Self- compassion in iranian muslims: Relationship with integrative self- knowledge, mental health, and religious orientation. International Journal for The Psychology of Religion, 22, 106-118.
Goldman, H., H. Grod, G. N. (2006). Defining mental illness in mental health policy. Health Aff (Millwood), 25(3): 737-749.
Gratz, K. L., Ganderson J. G. (2006). Preliminary data on an acceptance-based emotion regulation group intervention for deliberate self-harm among women with borderline personality disorder. Behaviour therapy. 37(1): 25-35.
Gross, J. J., John, O. (2003). Individual differences in two emotion regulation process: implications for affect, relationships, and well-being. Journal personality society psychology, 85(2): 348-362.
Gross, J.J. (2001). Emotion regulation in adulthood: Timing is everything. Current Direction in Psychological science, 10(6): 214-219.
Gross, J.J. (2015). Emotion regulation: current status and futur prospects. Psychological Inquiry, 26, 1-26.
Kober, K. (2014). Emotion regulation Substance Disorders. In J. J. Gross (Ed), Handbook of Emotion Regulation, 2, 428-446.
Levenson, R. W. (1999). The intrapersonal functions of emotion. J of Cognitive and Emotion, 13(5): 481-504.
Luminet, O., De sousa uva, M. C., Fantini, C. & De timary, P. (2016). The association between depression and craving in alcohol dependency is moderated by gender and by alexithymia factors. Psychiatry Research, 239, 28-38.
Moeller, S. J., & Crocker, J. (2009). Drinking and desired self- image: path of self- image goals, coping motives, heavy episodic drinking, and acohol problem,. Psychology of Addictive Behaviour, 23(2): 334-340.
Neff, K. D. (2003a). The development and validation of a scale to measure self- compassion. Self and Identity, 2, 223-250.
Neff, K. D., & Germer, C. H. (2017). Self-compation and psychological wellbeing in J. Dorty (Ed) Oxford Handbook of Compassion Science, Chap. 27. Oxford University Press.
Neff, K. D., Rude, S. S., & Kirkpatrick, K. (2007). An examination of self- compassion in relation to positive psychological functioning and personality traits. Journal of Research in Personality, 41, 908-916.
Neff. K. D. (2003B). Self- compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2, 85-102.
Rendon, K. P. (2007). Understanding alcohol use in college students: A study of mindfulness, self- compassion and psychological symptoms. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Texas at Austin, TX, USA.
Reyes, D. (2011). Self- compassion: A concept Analysis. Jornal of Holistic Nursing Ametican Holistic Nurses Association, 10(5): 1-9.
Sartorius, N., Leff, J.,Lopez, J., Ibor., Maj, M., & Oksha, A. (2005). Family and mental Disorders: From burden to improvement. UK:Wiley, Chichester.
Scott, L. Roxburgh, A. Bruno, R. Matthews, A. Burns, L. (2012). The impact of comorbid cannabis and methamphetamine use on mental health among regular ecstasy users. Addictive Behaviors, 37(9): 1058-1062.
Serre, F., Fatseas, M., Swendsen, J., & Auriacombe, M. (2015). Ecological momentary assess ment in the investigation of craving and substance use in daily life: A systematic review. Drug and Alcohol Dependence, 148, 1-20.
Shadur, J. M., & Lejuez, C. W. (2015). Adolescent substance use and comorbid psychopatology: Emotion regulation deficits as a transdiagnostic risk factor. Current Addiction Reports, 2(4): 354-363.
Szasz, P. L., Szentagotai, A., Hofmann, S. G. (2012). Effects of emotion regulation strategies on smoking craving, attentional bias, and task persistence. Behaviour Research and Therapy, 5o: 333-340.
Trinidad, D. R., Jonson, C. A. (2002). The association between emotional intelligence and early adolescent tobacco and alcohol use. Personality and Individual Differences, 2(1): 95-105.
Tzschentke, T. M. (2002). Behavioral pharmacology of buprenorphine, with a focus on preclinical models of reward and addiction. Psychopharmacology, 3(4): 161-166.
Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS Scals. Journal of Personality and Social Psychology, 54(6): 1063-1070.
Wilense, T. E., Martelon, M., Anderson, J., Shlley Abrahamson, R., Biederman, J. (2013). Difficulties in emotion regulation and substance use disorders:A controlled family study of bipolar adolescents. Drug Alcohol Dependence, 132, 114-121.