نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان

2 دانشیار گروه روان شناسی و مشاوره دانشگاه هرمزگان

3 استادیار گروه روان شناسی و مشاوره دانشگاه هرمزگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تمایز یافتگی خود و عوامل اقتصادی با میانجیگری تعارضات خانوادگی در پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی انجام شد. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری تحقیق ، کلیه افراد متاهل شهر بندرعباس بودند که با توجه به جدول مورگان و کرجسی تعداد 420 خانواده به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای سهمیه ای انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تجدید نظر شده تعارضات زناشویی ثنایی و همکاران ، پرسشنامه نقش عوامل اقتصادی در تعارضات خانواده ، فرم کوتاه پرسشنامه تمایز یافتگی خود ، پرسشنامه چند وجهی شخصیتی مینه سوتا MMPI ، پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به آسیب های اجتماعی بود. یافته های پژوهش نشان داد، بین تمایز یافتگی خود و آسیب روانی رابطه وجود دارد اما بین تمایز یافتگی خود و تعارضات خانواده و نگرش نسبت به آسیب های اجتماعی رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین عوامل اقتصادی بر افزایش تعارضات خانواده و آسیب های روانی و اجتماعی نقش دارد، و در نهایت تعارضات خانواده نقش پیش بینی کنندگی بر آسیب های روانی و اجتماعی دارد.نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که تمایزیافتگی خود می تواند آسیب های روانی را پیش بینی کند ، همچنین عوامل اقتصادی فاکتور خوبی برای پیش بینی تعارضات خانواده و آسیب های روانی و اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of self Differentition and economic factors by mediated family conflicts in preventing from mental and social harms.

نویسندگان [English]

  • Mitra Mirzaei 1
  • Eghbal Zarei 2
  • Maryam Sadeghifard 3

1 university of Hormozgan, City of Bandarabass and Country of Iran.

2 Hormozgan University,Bandarabass

3 Assistant Professor of Psychology and Counseling Department, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

چکیده [English]

The present study aimed the role of self Differentition and economic factors by mediated family conflicts in preventing from mental and social harms. The research method was descriptive correlational. The statistical population of the study was all married individuals in Bandar Abbas. According to Morgan and Krejcie table, 420 families were selected as sample size using a cluster random sampling method. For testing of hypotheses, structural equation analysis was used. The tools used in this study include Sanei’s et al. a revised marital conflicts questionnaire, Short Form of DSI-SH Differentiation Questionnaire, Short Form MMPI Mine Sota Multiphasic Personality Questionnaire, ttitude toward Social Harms Questionnaire and questionnaire on the role of economic factors in family conflicts. The findings showed that relationship between self-differentiation and mental harm, and there is not a significant relationship between self-differentiation and family conflicts and attitudes towards social harms. In addition, economic factors play an important role in increasing family conflicts and psychosocial harm. Finally, family conflicts have a predictive role for psychological and social harm. The results of this study show that can predicting mental harms , also economic factors are a good factor in predicting family conflicts and mental and social harms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Differentiation of sellf"
  • "Economic factors"
  • "Familly conflicts"
احمدی، خدابخش؛ پاک‌نژاد، فرشته (1396)، وضعیت شاخص‌های تمایزیافتگی در خانواده‌های تهرانی، فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، دوره 8، شماره 30، سس 239- 219.
اسکندری، حسین؛ پژوهی نیا، شیما؛ ابویسانی، یلدا (1395)، تبیین مشکلات روانی مبتنی بر انعطاف‌پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، دوره 4، شماره 3، صص 27-18.
آقایوسفی، علی رضا؛ اورکی، محمد؛ قربانی، طاهره؛ مهدیه، ملیحه (1395)، تعیین میزان رفتار درمانی دیالتیک بر افزایش تمایزیافتگی خویشتن در زنان مبتلا به همبودی اختلالات شخصیت مرزی و سوء مصرف مواد، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، سال 6، شماره 23.
آقایی، علی اکبر؛ تیمورتاش، حسن (1389)، بررسی رابطه تیپ شخصیتی و سبک‌های حل مسئله در کارکنان جهاد دانشگاهی تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
آرین فر، نسرین؛ پورشهریاری، مه سیما (1396)، مدل معادلات ساختاری پیش‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و متغیر میانجی سبک‌های عشق‌ورزی، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، دوره 8(9).
بلیاد، محمدرضا؛ ناهیدپور، فرزانه؛ آزادی، شهدخت؛ یادگیری، هاجر (1393)، نقش خانواده اصلی در تمایز خود و تعارضات زناشویی، مجله روان پرستاری، دوره 2، شماره 2، صص 91-81.
تیموری آسفیچی، علی؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ بخشایش، علیرضا (1391)، پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دل‌بستگی و خود متمایزسازی، فصلنامه خانواده پژوهی، سال 8، شماره 32، صص 463-441.
دانشور، شراره (1393)، بررسی رابطه تمایزیافتگی خود با رضایت‌مندی و پرخاشگری زوجین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
دهقان اصل، فاطمه؛ رضاییان فرجی، حمید؛ حسینیان، سیمین (1397)، نقش تمایزیافتگی والدین در پیش‌بینی تمایزیافتگی دانش آموزان دختر و پسر، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال 19، شماره 1، صص 17-10.
زارعی، سلمان؛ فرحبخش، کیومرث؛ اسمعیلی، معصومه (1390)، تعیین سهم خودمتمایز سازی، اعتماد، شرم و گناه در پیش بینی سازگاری زناشویی، فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، سال 12، شماره 3، صص 66-51.
ستوده، هدایت الله (1394)، آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)، چاپ بیست و چهارم، تهران: انتشارات آوای نور.
شهیدی، شهریار؛ حمدیه، مصطفی (1381)، اصول و مبانی بهداشت روانی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
صدیقی، سعیده؛ مکوند حسینی، شاهرخ؛ قنبری هاشم آبادی، بهرام (1395)، اثربخشی گروه‌درمانی تحلیل رفتار متقابل بر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال 17، شماره 3، صص 44-36.
صفی نژاد، بتول (1392)، بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر ارتکاب سرقت در بین جوانان شهر یاسوج، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یاسوج.
طالبی، مریم؛ غباری بناب، باقر (1391)، تعیین رابطه تمایزیافتگی خود، هوش هیجانی و رضایت زناشویی در مراکز مشاوره شهرستان شاهرود (ترنم، صبا، روزبه، بهزیستی، بنیاد شهیدو امور ایثارگران)، فصلنامه زن و مطالعات خانواده، سال 5، شماره 18، صص 31-15.
طاهری، نرگس (1391)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اختلافات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
عسکری، سعید؛ رشیدی، زهرا؛ نقشینه، طیبه؛ شریفی، زهرا (1394)، رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود باکیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق، مجله رویش روان شناسی، سال 4، شماره 11، صص 112-87.
فخاری، نرگس؛ لطیفیان، مرتضی؛ اعتماد، جلیل (1393)، بررسی ویژگی‌های فرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی خود در دانشجویان ایرانی، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، دوره 4، شماره 15، صص 58 -35.
فلاحی، محمدعلی؛ دلدار، فائزه (1395)، بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در استان‌های ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی، فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده، سال 10، شماره 34، صص 154-135.
قنبری، محمد؛ وحدانی ارزه ایی، هما؛ کمال احمدی، انسیه (1393)، بررسی رابطه بین تعارضات زناشویی والدین و بروز اختلالات روانی در نوجوانان دختر، دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی، تربت جام، دانشگاه اسلامی واحد تربت‌جام.
کاوه، محمد (1391)، آسیب‌شناسی بیماری‌های اجتماعی، جلد 2 و 1، چاپ اول، تهران: انشارات جامعه شناسان.
کرمی، جهانگیر؛ زکی یی، علی؛ علیخانی، مصطفی؛ خدادادی، کامران (1391)، رابطه مهارت‌های زندگی و تعارضات زناشویی با بهداشت روانی در زوجین، فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، سال 1، شماره 4.
کریمی، سمیه؛ مصری پور، شیما؛ آقایی، اصغر؛ معروفی، محسن (1392)، مقایسه بخشودگی و مؤلفه‌های آن و سلامت روانی در زوجین عادی و در شرف طلاق شهر اصفهان، مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره 11، شماره 4، صص 260-252.
گلدنبرگ، ایرنه؛ گلدنبرگ، هربرت (2000)، خانواده درمانی، ترجمه: حسین شاهی براواتی، حمیدرضا؛ نقشبندی، سیامک؛ ارجمند، الهام (1389)، چاپ نهم، تهران: نشر روان.
گنجی، مهدی (1395)، آسیب‌شناسی روانی بر اساس 5 DSM-، جلد 1 و 2، چاپ اول، تهران: نشر ساوالان.
مبسم، سولماز؛ دلاور، علی؛ کرمی، ابوالفضل؛ ثنایی، باقر؛ شفیع آبادی، عبدالله (1391)، بررسی اثربخشی روان‌درمانی کوتاه‌مدت فشرده بر کاهش تعارضات زناشویی در زنان، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، دوره 3، شماره 9، صص 102-81.
محمد زاده، امید؛ بازدار، فاطمه؛ محمد یاری، طاهر (1393)، نقش خانواده به‌عنوان عامل و مانع بزهکاری در نوجوانان شهر ایلام، اولین همایش علمی / پژوهشی علوم تربیتی و روان‌شناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
مصلی نژاد، لیلا؛ امینی، میترا (1383)، بررسی ارتباط بین تحصیل و سلامت روانی در دو گروه دانشجویان سال اول و آخر دانشکده علوم پزشکی جهرم، فصلنامه اصول بهداشت روانی، دوره 6، شماره 21 و 22، صص 76-71.
مظاهری، محمدمهدی؛ صداقتی فرد، مجتبی؛ حلاج دهقانی، عادل (1390)، بررسی مقدماتی عوامل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی آسیب‌های روانی در ایران، فصلنامه تحقیقات روان‌شناختی، دوره 3، شماره 5، صص 34 -27.
منوچهری، سیف الدین (1392)، بررسی رابطه‌ی عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر میزان آمار طلاق در شهرستان جوانرود، سایت پس از باران، دوشنبه 14 مرداد.
موحد، مجید؛ احمدپور، هدی (1391)، مطالعه رابطه برخی عوامل اقتصادی / اجتماعی و فرهنگی با تعارضات خانوادگی (مطالعه موردی زنان متأهل 50-20 ساله شهر لنگه)، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال 6، شماره 18، صص 84-61.
موسوی، سیده فاطمه (1394)، بررسی تعاملات، سبک‌های حل تعارض و کیفیت زناشویی، تحلیل روند مبتنی بر سن و طول مدت ازدواج، فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، سال 10، شماره 34.
یوسفی، ناصر؛ عزیزی، آرمان (1397)، تبیین مدلی برای پیش‌بینی تعارض زناشویی بر اساس تمایزیافتگی و تیپ‌های شخص، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، سال 9، شماره 35، صص 78-57.
Chung,H;& Gale,J,. (2006).Comparing self differentiation and Psychological Well-being between Korean and European American Students.Contemporary Family Therapy. 28(3):367-381.
Dakin,J & Wampler, R,. (2008).Money Doesn’t Buy Happiness,but It Helps:Marital Satisfaction, Psychological Distress,and Demographic Differences Between Low and Middle-Income Clinic Couples.The American Journal of Family Therapy. 36(4):300-311.
Drake,J.R. (2011).Differentiation of self Inventory –short form: Creation & Initial.Evidence of construct validity.PhD Dissertation, university of Missouri – Kansas city.
Gudmunson,C.G., Beutler,I.F.,Israelsen,C.L., Mccoy,J.K,.& Hill,E.J,. (2007).Linking Financial Strain to Marital Instability:Examining the Roles of Emotional Distress and Marital Interaction. Journal of Family and Economic Issue. 28 (3):357-376.
Hardie,J.H;& Lucas,A,. (2010). Economic Factors and Relationship Quality Among Young Couples:Comparing Cohabitation and Marriage. Journal of Marriage and Family. 72 (5):1141-1154.
kim, H.S; & Jung,Y. M,. (2015).SelfDifferentiation,Family Functioning,LifeSatisfactionandAttltudestowardsMarriage among South Korean University Students.Indian Journal of Science and Technology,8(19).
Lampis, Jessica; Cataudella, Stefania & Agus Mirian (2018), Differentiational of self and Dyadic Adjustment in couple Relationships, A Dyadic Analysis Using the Actor – partner interdependence Model. Journal Family Process, 0 (o).
Lee,T. K; Wickrama, K.A.s,.; & Simons, L.G. (2013).ChronicFamilyEconomicHardship,FamilyProcessesandProgressionofMentaland PhysicalHealthSymptomsinAdolescence. Journal of Youth and Adolescence. 42(6): 821-836.
Lohan,A,.& Gupta,R,. (2016).Relationship between Differetiation of Self and Marital Adjustment in Indian Couples.Journal of Psychosocial Research.Vol.11,No.1,139-146.
Nisar,M,.Ullah,S,.Ali,M,.& Alam,S,. (2015).Juvenile Delinquency:The Influence of Family, Peer and Economic Factors on Juvenile Delinquents.Applied Science Repots.9(1),37-48.
Nisar, M,.Ullah, S,. Ali, M,. & Alam, S,. (2015). JuvenileDelinquency:TheInfluenceofFamily,PeerandEconomicFactorsonJuvenile Delinquents.Applied Science Repots.9(1),37-48.
Mack, Simon; Jacobi, Frank; Baum, Katja; Gerschler, Anja; Strehle, Jens; Hofler, Michael & Wittchen, Hans (2015), Functional disability and quality of life decrements in mental disorders: Desults from the Mental Health Module of the German Health Interview and Examination Survey for Adults, Journal of European Psychiatry 30 (6), 793-800.
 Patrick,S.,Sells, N.J,.& Giordano,F.G,. (2007).Intimacy, Differentiation,And Personal Ity Variables as Predictors of Marital Satisfaction.The Family Journal 15(4):359-367.
 
Rivera,F,I; Peter,J. (2008).Family Cohesion and Its Relationship to Psychological Distress Among Latino Groups.Hispanic Journal of Behavior Sciences. 30, (3).
Ryan,SR.Friedman,CK.Liang,Y.Lake,SL.Mathias,CW.Charles NE.Achesson, A &Dougherty,Dm, (2015).Family Functioning as a Mediator of relations between Family History of Substance Use Disorder and Impulsivity.Addictive Disorder & Theird Treatment,15 (1):17-24.
Sang,k.o.,& Young J. (2013).A Study on Relationships among University Students Self- differentiation, Self esteem and Mental Health: Focused on Depression and Anxiety.Korean Journal of Human Ecology. 22(4):539-558.
Skeer, M; McCormick,M,C; Lise T,S; Stephen,N, L;Buka& Gilman,S,L. (2009). A Prospective Study of Familial Conflict, Psychological Stress, and the Development of Substance Use Disorder in Adolescence. Drug Alcohol Depend.104 (1-2):65-72.
Skowron,E.A,.Stanley,K.L,.& Shapiro,M.D,. (2009). A Longitudinal Perspective on Differentiation of self, Interpersonal and Psychological Well-Being in Young Adulthood.Contemp Fam Ther.313-18.
Sodermans,V.K;& Swicegood,M.J,. (2014).The Effect of family types,Family Relationships and Parental Role Models on Delinquency and Alcohol use Among Flemish Adolescents.Journal of Child and Family Studies 23(1):128-143.
Sogar,O,. (2017).The influence of family pricess and structure on delinquency in adolescence-An examination of theory and research.Journal of Human Behavior in the Social Environment.27(3).
Taylor&Francis,. (2008).The Relation Between Differetiation of self and Marital satisfaction:What can Be learned From Married People Over their Course of life?The American Journal of family Therapy. 36(5).
Timm,T.M., &Keiley M.k., (2011). The Effects of Differentiation of Self,Adult Attachment, And Sexual and Marital Satisfaction: A Path Analysis.Journal of Sex & Marital Therapy. 37 (3):206-223
Williams, D.T,. Cheadle, J. E,. & Goosby, B. J., (2015). HardTimesand Heart Break Linking Economic Hardship and Relationship Distress. Journal of Family Issues. 36 )7(.