نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی بررسی ارتباط کارکرد خانواده، سبک دلبستگی و سبک‌های تربیتی والدین با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش مطالعه همبستگی بود. از میان جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر ۱۲ تا ۱۸ سال منطقه پنج تهران در نیم سال دوم تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶ به تعداد ۲۶۸۸ نفر ، نمونه ای به تعداد ۳۳۸ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید و با پرسشنامه های دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید، پرسشنامه‌ی سبک‌های تربیتی فرزندپروری شیفر، آزمون اعتیاد به اینترنت و ابزار سنجش خانواده مورد ارزیابی قرار گرفتند، جهت تجزیه و تحلیل دادها از نرم افزار آماریSPSS- ۲۲ و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی شامل همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج تجزیه تحلیل داده ها نشان داد که متغیرهای کارکرد خانواده و سبک‌های تربیتی و سبک دلبستگی ایمن با اعتیاد به اینترنت ارتباط منفی و بین سبک های دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی با اعتیاد به اینترنت ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. پیشنهاد می شود از نتایج پژوهش حاضر در طراحی برنامه های درمانی آموزشی اعتیاد به اینترنت نوجوانان استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Family Function, Attachment Style and Parenting Styles With Internet Addiction in Adolescents.

نویسندگان [English]

  • mahdi khanjani 1
  • fereshteh ghanbari 2
  • Ebrahim Naeimi 3

1 faculty

2 Master of General Psychology, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor Department of Counseling Faculty of Psychology & Educational Sciences Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between family function, attachment style and parenting styles with Internet addiction in adolescents. The present study was descriptive and correlation study method, among the statistical population of the present study, all female students aged 12 to 18 years in the 5th district of Tehran in the second half of the academic year of 1959-96 had 2688, A sample of 338 people was selected by cluster sampling and assessed by Collins and Reid Adult Inventory, Shepherd Parenting Styles, Internet addiction and Family Measurement Tool were evaluated. Data were analyzed using SPSS-22 software and descriptive and inferential statistics including correlation and stepwise regression were used. The results of data analysis showed that family function and parenting styles and secure attachment style had a negative relationship with internet addiction, there is a significant positive correlation between ambivalent attachment styles and avoidance of internet addiction. It is suggested that the results of this study be used in the design of juvenile addiction treatment training programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet addiction
  • attachment style
  • parenting styles
  • family function
  • adolescents
ایمانی، مهدی. شیرالی نیا، خدیجه. (۱۳۹۴). نقش کارکرد و فرآیند خانواده در اعتیاد به اینترنت نوجوانان. مشاوره و روان‌درمانی خانواده. ۵ (۲): ۱۴۳-۱۶۵
توکلی، نازلی. جمهری، فرهاد. فرخی، نورعلی. (۱۳۹۳). رابطه سبک‌های دل‌بستگی و ترس از ارزیابی منفی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، ۵ (۲): ۶۱-۷۷
خانجانی، مهدی. (۱۳۹۶). اثربخشی روان‌درمانی مثبت نگر بر رضایت از زندگی، خوش‌بینی و عواطف مثبت در دانشجویان. مطالعات روانشناسی بالینی، ۷ (۲۷): ۱۳۷-۱۵۹.
خسروشاهی، جعفر. نصرت آبادی، تورج. (۱۳۹۰). رابطه سبک‌های دل‌بستگی، راهبردهای مقابله‌ای و سلامت روانی با اعتیاد به اینترنت. روانشناسی تحولی، ۸ (۳): ۱۷۷-۱۸۸.
خسروی، زهره. صحرایی، علیزاده. (۱۳۹۰). رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده و سلامت روان در دانش آموزان. مطالعات روان‌شناختی، ۸ (۱۴): ۵۹-۸۳
زاده محمدی، علی و احمدآبادی، زهره. (1388). بررسی رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان، راهکارهایی برای پیشگیری از جرم در محیط خانواده. مجله خانواده پژوهی، 5(۵): 485-467.
سامانی، سعید؛ و حسینی، مجید. (1391). ارتباط ابعاد کارکرد خانواده و خود تنظیمی فرزندان، فصلنامه خانواده پژوهی، 8، 31.
سهرابی، فرامرز. دارابی، افسانه. راستگو، ناهید. جلالوند، محمد. اعظمی، یوسف. (۱۳۹۵). نقش واسطه‌گری طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک‌های دل‌بستگی و افسردگی در دانشجویان. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. ۷ (۲۵): ۹۱-۱۱۰.
طباطبائی راد، الهه السادات. اکبری، افضل. (۱۳۹۵). پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت و اضطراب اجتماعی بر اساس سبک‌های فرزند پروری در نوجوانان شهر سبزوار. مجله آموزش و سلامت جامعه. ۳ (۴): ۵۲-۵۸
علوی، سید سلمان. جنتی‌فرد، فرشته. اسلامی، مهدی. رضاپور، حسین. (1390). تعیین روایی و پایایی پرسشنامه تشخیصی اختلال اعتیاد به اینترنت در کاربران دانشجو. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، 13(7), 34-38.
کاکاوند، علیرضا. نیک اختر، شقایق. سرداری پور، مهران (۱۳۹۶). پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده، احساس تنهایی و هراس اجتماعی. فصلنامه روانشناسی مدرسه، ۶ (۱): ۹۸-۸۱.
کیامرثی، آذر. آریاپوران، سعید. (۱۳۹۴). شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه‌ی آن با تعلل ورزی و پرخاشگری در دانش‌آموزان. فصلنامه روانشناسی مدرسه، ۴ (۳): ۶۷-۸۵.
گنتری، دوبل (۱۳۹۰). مدیریت خشم، راهنمای کاربردی برای همگان. ترجمه‌ی منصور بیرامی و پروانه علائی. تهران: نیک ملکی.
مغنی زاده، زهرا. نجار، علی (۱۳۹۵). بررسی رابطه‌ی بین سبک‌های دل‌بستگی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان. مجله اصول بهداشت روانی، ۱۸ (۴): ۲۲۰-۲۲۶
هادی، سعیده. اسکندری، حسین. سهرابی، فرامرز. معتمدی، عبدالله. (۱۳۹۵). مدل ساختاری پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک‌های دل‌بستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه (در افراد دارای روابط فرازناشویی عاطفی). فرهنگ مشاوره و روان درمانی. ۷ (۲۸): ۳۳-۶۰.
یوسفی، ناصر. (۱۳۹۱). بررسی شاخصهای روانسنجی مقیاس‌های شیوة سنجش خانوادگی مکمستر. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، ۷ (۳): ۳۴-۴۸.
Amichai-Hamburger, Y. & Hayat, Z. (2011). The impact of the Internet on the social lives of users: A representative sample from 13 countries. Computers in Human Behavior, 27(1), 585-589.
Aron, A. & Aron, E. N. (2006). Romantic relationships from the perspectives of the self-expansion model and attachment theory. In M. Mikulincer & G. S. Goodman (Eds.), Dynamics of romantic love: Attachment, caregiving, and sex (pp. 359–382). New York: Guilford Press.
Bornstein, M. H. & Zlotnik, D. (2008). Parenting Styles and their Effects A2 - Haith, Marshall M. In J. B. Benson (Ed.), Encyclopedia of Infant and Early Childhood Development (pp. 496-509). San Diego: Academic Press.
Bowlby J. (1996) Attachment and loss. Attachment. 2th ed. London: The Hogarth Press and institute of psychoanalysis.
Burlaka, V. Graham-Bermann, S. A. & Delva, J. (2017). Family factors and parenting in Ukraine. Child Abuse & Neglect, 72, 154-162. doi:https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.08.007
Burnay, J. Billieux, J. Blairy, S. & Larøi, F. (2015). Which psychological factors influence Internet addiction? Evidence through an integrative model. Computers in Human Behavior, 43(0), 28-34.
Chou, H.L. Chou, C. & Chen, C.H. (2016). the moderating effects of parenting styles on the relation between the internet attitudes and internet behaviors of high-school students in Taiwan. Computers & Education, 94, 204-214. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.017
Eichenberg, C. Dyba, J. & Schott, M. (2017). [Attachment Style, Motives for Use and Internet Addiction]. Psychiatr Prax, 44(1), 41-46.
Floros, G. & Siomos, K. (2013). The relationship between optimal parenting, Internet addiction and motives for social networking in adolescence. Psychiatry Research, 209(3), 529-534.
Gunuc, S. Dogan, A. (2013). The relationship between Turkish adolescents’ Internet addiction, their perceived social support and family activities. Computer in Human Behavior, 29: 2197- 2207.
Hamidy F. (2006) the investigation of attachment style with marital satisfaction in married teacher students]. The quarterly of family research 2006, 9: 5-7.
Jun, S. & Choi, E. (2015). Academic stress and Internet addiction from general strain theory framework. Computers in Human Behavior, 49, 282-287.
Ko, C.H. Yen, J.Y. Yen, C.F. Chen, C.S. & Chen, C.C. (2012). The association between Internet addiction and psychiatric disorder: A review of the literature. European Psychiatry, 27(1), 1-8.
Konok, V. Gigler, D. Bereczky, B. M. & Miklósi, Á. (2016). Humans' attachment to their mobile phones and its relationship with interpersonal attachment style. Computers in Human Behavior, 61, 537-547.
Liu, Q.X. Fang, X.Y. Yan, N. Zhou, Z.K. Yuan, X.J. Lan, J. & Liu, C.Y. (2015). Multi-family group therapy for adolescent Internet addiction: Exploring the underlying mechanisms. Addictive Behaviors, 42, 1-8.
Lin, C.H. & Wiley, A. R. (2017). The relationship of relative child care and parenting behaviors in fragile families. Children and Youth Services Review, 82, 130-138.
 doi:https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.09.022
Montag, C. Jurkiewicz, M. & Reuter, M. (2010). Low self-directedness is a better predictor for problematic internet use than high neuroticism. Computers in Human Behavior, 26(6), 1531-1535.
Özgür, H. (2016). The relationship between Internet parenting styles and Internet usage of children and adolescents. Computers in Human Behavior, 60, 411-424.
Rees, C. (2012). Children’s attachments. Paediatrics and Child Health, 22(5), 186-192. doi:https://doi.org/10.1016/j.paed.2011.10.001
Senormanci, O. Senormanci, G. Guclu, O. & Konkan, R. (2014). Attachment and family functioning in patients with internet addiction. Gen Hosp Psychiatry, 36(2), 203-207.
Tsitsika, A. Critselis, E. Louizou, A. Janikian, M. Freskou, A. Marangou, E. et al. (2011). Determinants of Internet addiction among adolescents: A case-control study. The Scientific World Journal, 11: 866–874
Young, K. S. (2011). Clinical Assessment of Internet-Addicted Clients. In K. S. Young & C. N. d. Abreu (Eds.), Internet Addiction, A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment (pp. 19-34). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
Zhao, F. Zhang, Z.H. Bi, L. Wu, X.S. Wang, W.J. Li, Y.F. & Sun, Y.H. (2017). the association between life events and internet addiction among Chinese vocational school students: The mediating role of depression. Computers in Human Behavior, 70, 30-38.