نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار روانشناسی ورزشی دانشگاه فرهنگیان

3 استادیار روانشناسی ورزشی دانشگاه تهران

4 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده

چکیده
یکی از موضوعاتی که اخیرا مورد توجه روانشناسان ورزشی قرار گرفته است انگیزه پیشرفت ورزشی می باشدلذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی و خوش بینی با انگیزه پیشرفت ورزشی در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد کرج در سال تحصیلی 96-95 با استفاده از روش همبستگی بود. جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 380 نفر (230 دختر و 150 پسر) تعیین شدندکه به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید.در این پژوهش جهت گرد آوری داده ها از سه پرسش نامه: پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور، پرسشنامه انگیزش پیشرفت ورزشکاران گیل و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS از روش های آمار توصیفی مانند: میانگین، انحراف معیار، واریانس، حداقل و حداکثر نمره افراد و آمار استنباطی مانند: ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که روابط مثبت معناداری بین خودکارآمدی و خوش بینی با انگیزه پیشرفت ورزشی وجود دارد.
واژگان کلیدی: خودکارآمدی، خوش بینی، انگیزه پیشرفت ورزشی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the relationship between self-efficacy and optimism with Dimensions of sport Achievement Motivation among physical education students of Karaj Azad University

نویسندگان [English]

  • mohammadali eslami 1
  • yadollah azadi 2
  • hasan gharayagh zandi 3
  • zeynab sadat emaddedin 4

1 Teacher of Allameh Tabatabaee University

2 Ph.D Of Sport Psychology, Assistant Professor Of Sport Psychology In Farhangian University Of Tehran

3 Ph.D Of Sport Psychology, Assistant Professor Of Sport Psychology In University Of Tehran

4 Master Of Sport Psychology of Karaj Azad University

چکیده [English]

Abstract
One of the issues that has recently been taken into consideration by sports psychologists is sport Achievement Motivation.The purpose of this research was to study the relationship between self-efficacy and optimism with Dimensions of sport Achievement Motivation among physical education students of Karaj Azad University in the academic year 2016-2017 using the correlation method. To determine the sample size, 380 subjects (230 Female and 150 male) were selected by Morgan table. In this research, three questionnaires were used for collecting data including: Scheier and Carver’s optimism questionnaire, Gale’s Sport Orientation Questionnaire and Scheier’s General Self-Efficacy Scale. To analyze the data by the SPSS software the descriptive statistics such as mean, standard deviation, variance, minimum and maximum score, and inferential statistics such as Pearson correlation and regression coefficients were used. The results of the study showed that there is a significant positive relationship between self-efficacy and optimism with Dimensions of sport Achievement Motivation.

Keywords: Self-Efficacy, Optimism, Sport Achievement Motivation

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-efficacy
  • Optimism
  • Sport Achievement Motivation
آزادی، یدالله. (1394). مهارت‌های زندگی راز موفقیت. تهران: آزما
اسلامی، محمدعلی؛ درتاج، فریبرز؛ سعدی پور، اسماعیل و دلاور، علی. (1395). مدل یابی علی اشتیاق تحصیلی بر مبنای منابع شخصی و منابع اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه امیرکبیر تهران. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 7(28)، 134-140
براتی بختیاری، سیامک. (١٣٧٥). بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت‌نفس و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم نظام جدید متوسط شهرستان اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. چاپ‌نشده. دانشگاه اهواز.
براری، محمد؛ اسماعیلی، حسن؛ کوثری، زهرا (١٣٩٦) ارتباط بین خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت ورزشی، مطالعات زنان، 2(٧)، ٤٥-٦١.
سلحشوری، فریده؛ قطنیان، سپیده. (١٣٩٤). ارتباط میان پرخاشگری، احساس خودکارآمدی و عملکرد ورزشی، نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت‌بدنی.
حامدی نسب، صادق و عسکری، علی. (1396). بررسی رابطه خوش‌بینی علمی و انگیزه پیشرفت با توجه به نقش واسطه‌گری خودکارآمدی تحصیلی. آموزش و یادگیری. در دست چاپ.
جان بزرگی، مسعود. (1387). بررسی رابطه میان انگیزه پیشرفت و خوش‌بینی. روان‌شناسی در تعامل با دین، 1(2)، 106.
عبدلی، بهروز؛ فارسی، علیرضا؛ علیخانی، علی و ملکشاهی، مریم. (١٣٩٣). ارتباط خودکارآمدی و هوش هیجانی با عملکرد مردان گلبالیست لیگ برتر. مطالعات روان‌شناسی ورزشی، ٢(٥)، ٩٤-١۰٣.
فلسفی نژاد، محمدرضا؛ عزیزی ابرقویی، محسن؛ ابراهیمی قوام، صغرا و درتاج، فریبرز. (1394). تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی با توجّه به نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در دانشجویان دوره‌ی کارشناسی. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 6(24)، 2-6
فولادیان، جواد؛ فارسی، علیرضا و عطارزاده حسینی، سید علیرضا (١٣٨٨). اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه‌های ادراک موفقیت کودکان و بزرگ‌سالان. پژوهش در علوم ورزشی، ٢٣، ١۰٦-٩١.
فولاد چنگ، محبوبه. (١٣٨٢). بررسی باورهای خودکارآمدی دختران دانش‌آموز استان فارس و ارائه راهکارهای مناسب. به سفارش کارشناسی امور بانوان سازمان آموزش‌وپرورش فارس.
قدرت نما، اکبر؛ حیدری نژاد، صدیقه (١٣٩٢). رابطه انگیزه مشارکت ورزشی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مطالعات مدیریت ورزشی، ١٨(2)، ٢-١٨٩
اعرابیان، اقدس؛ خداپناهی، محمدکریم؛ حیدری، محمود؛ صالح صدق پور، بهرام. (١٣٨٣). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی و سلامت روان و موفقیت تحصیلی دانش جویان. انجمن ایرانی روانشناسی، 8(4)، 360-371.
ملکی، بهنام و حسنی، محمود (١٣٩۰). بررسی رابطه عزت‌نفس و انگیزش پیشرفت در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آذربایجان غربی. پژوهش در علوم توان‌بخشی، ٢(٤)، ٢٥-٤١.
منوچهری، جاسم؛ تجاری، فرشاد و سمیعی، سهیل. (١٣٩٥) مدل ساختاری ارتباط بین خودکارآمدی مربیان، خودکارآمدی جسمانی و لذت‌بخشی فعالیت بدنی دانش‌آموزان از درس تربیت‌بدنی. مدیریت ورزشی، 3(١)، ١۰٣-١٢۰.
وطن‌خواه، محمد و سامانی، سیامک (١٣٩٥). رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و هدف‌های پیشرفت با نقش واسطه‌ای انگیزه پیشرفت در ورزشکاران حرفه‌ای. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، ٧(٢٤)، ١۰٣-١٢٦.
Allen, G. G., Tresure, D. C., & Balague, G. (2017). Achievement goals in sport: the development and validation of the perception of success Questionnaire. journal of sports science. 16, 337-347.
Edmonds, W. (2015). the Role of Collective Efficacy in Adventure Racing Teams, Small Group Research. Thousand Oaks, 40(2), 163-175.
Elliot, A. J. (1997). Integrating The classic and contemporary approaches to achievement motivation: A hierarchical model of approach and avoidance achievement goats. Educational psychologist, 34, 169-189
Feltz, D. L., Short, S. E., & Sullivan, P. J. (2015). Effects of self-efficacy on physical activity enjoyment in college-aged women. International Journal of Behavioral Medicine, 14(2), 92-96.
Jowett, S., & Ntoumanis, N. (2014). The Coach-Athlete Relationship Questionnaire (CART – Q): Development and initial validation. Scandinavian. Journal of Medicine and Science in Sports, 14, 245-257.
Karen, L., Rutler, B., & Smitt, H. (2014). The effects of gender of grade level on the motivational n of achievement. Journal of Family and Consumer Sciences Education, 23(2), 19-26.
Kalaja, S., Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Watt, A. (2010). The role of gender, enjoyment, perceived competence, and fundamental movement skills as correlates of the physical activity engagement of finnish physical education students. Scandinavian Sport Studies Forum, 1, 69-87.
Kendzierski, D., & DeCarlo, K. J. (1991). Physical activity enjoyment scale: Two validation studies. Journal of sport and exercise psychology, 13(1), 50-64.
Lent, R. W., do Céu Taveira, M., Sheu, H. B., & Singley, D. (2009). Social cognitive predictors of academic adjustment and life satisfaction in Portuguese college students: A longitudinal analysis. Journal of Vocational Behavior, 74(2), 190-198.
Ruhland, D., Gold, M., & Feld, S. (1978). Role problems and the relationship of achievement motivation to scholastic performance. Journal of Educational Psychology, 70(6), 950-959.
Myers, N. D., Feltz, D. L., Maier, K. S., Wolfe, E. W., & Reckase, M. D. (2006). Athletes' evaluations of their head coach's coaching competency. Research quarterly for exercise and sport, 77(1), 111-121.
Macdonald, D. J. (2010). The role of enjoyment, motivational climate, and coach training in promoting the positive development of young athletes, A thesis submitted to the School of Kinesiology and Health Studies in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Queen’s University Kingston, Ontario, Canada. 88-93.
Malete, L. (2006). Goal Orientations, Sport Ability, Perceived Parental Influences and Youths' Enjoyment of Sport and Physical Activity in Botswana. International Journal of Applied Sports Sciences, 18(2), 89-107.
poul, S., Paull, G., Pensgaard, A., Hoegmo, P., & Riise, H. (2012). Coach-athlete relationship. In J. Taylor & G. Wilson (Eds.), Applying sport psychology. Champaign, IL: Human Kinetic. pp. 153-170.
Price, N., Morrison, N., & Arnold, S. (2010). Life out of the limelight: Understanding the non-sporting pursuits of elite athletes. The international journal of sport and society, 1(3), 69-79.
Heuzé, J. P., Bosselut, G., & Thomas, J. P. (2007). Should the coaches of elite female handball teams focus on collective efficacy or group cohesion?. The Sport Psychologist, 21(4), 383-399.
Scanlan, T. K., Carpenter, P. J., Lobel, M., & Simons, J. P. (1993). Sources of enjoyment for youth sport athletes. Pediatric exercise science, 5(3), 275-285.
Scanlan, T. K., Carpenter, P. J., Simons, J. P., Schmidt, G. W., & Keeler, B. (1993). An introduction to the sport commitment model. Journal of sport and exercise psychology, 15(1), 1-15.
Shaffer, D. R., & Wittes, E. (2006). Women’s precollege sports participation, enjoyment of sports, and self-esteem. Sex Roles, 55(3-4), 225-232.
Srivastava, S., McGonigal, K. M., Richards, J. M., Butler, E. A., & Gross, J. J. (2006). Optimism in close relationships: How seeing things in a positive light makes them so. Journal of personality and social psychology, 91(1), 143-153.