نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره

2 استادیار مشاوره دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

امروزه توجه به خانواده و نقش آن در برپایی جامعه سالم بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان و پژوهشگران قرار گرفته است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش گروهی ایماگوتراپی بر مهارت حل مشکل خانواده و مکانیزم‌های دفاعی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر همدان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرهمدان درسال 1396 بود. برای انتخاب حجم نمونه، 30 زن به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و در دوگروه 15 نفری آزمایش و کنترل به صورت تصادفی قرار گرفتند. گروه آزمایش در10 جلسه تحت مداخله ایماگوتراپی قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه حل مشل خانواده (FPS) و مکانیزم‌های دفاعی (DSQ) بود. نتایج با روش تحلیل کوواریانس یک متغیری توسط بسته نرم افزاری SPSS24مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که ایماگوتراپی باعث افزایش مهارت حل‌مشکل خانواده (112/190 =f و 00/0>p‌‌‌ )، کاهش اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﮏﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ رﺷﺪ‌ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ (573/293 = f و 0017/0>p ) و روان‌آزده (538/320 = f و 00/0>p ) و افزایش استفاده از سبک‌های دفاعی رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ (825/592 = f و 001/0>‌p) شده است. با توجه به این نکته که ایماگوتراپی یک درمان ارتباط محور بوده و در طی جلسات فنون بهبود روابط را به زوجین ارائه می‌دهد، بنابراین میتوان از این روش در بهبود روابط زوجین و افزایش مولفه‌های مرتبط با آن بهره برد،که نتیجه آن به حل مشکلات خانواده منتهی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of IMAGO therapy group training on Defensive Mechanisms and Women's Problems

نویسندگان [English]

  • hosein matin 1
  • mozhgan hayati 2

1 hamedan

2 ghazvin

چکیده [English]

Nowadays, paying attention to the family and its role in establishing a healthy society is more than ever considered by planners and researchers. Accordingly, the present study aimed to investigate the effectiveness of group training IMAGO on problem solving skills and defense mechanisms women attending family counseling centers in Hamadan. The study population consisted of all women was referred to counseling centers in Hamedan in 1396.To select the sample size, 30 women were selected through purposeful sampling and were randomly assigned to two groups of 15-member to do experiment and controlling. Tools of research consist of the Questionnaire of family problem solving (FPS) and defense mechanisms (DSQ). Results were analyzed by a variable covariance with SPSS software version24.Result of research showed that Imago Relationship Therapy increased the skills in solving the family problems (p<0/00 ‚f=190/112)‚ Reduce the use of immature defense styles (p<0/0017‚f=293/573) ‚disgusting(p<0/00‚f=320/538) and increase use of developed defense styles (p<0/001,f=592/825). According to the fact that Imago Relationship Therapy is a communication-based treatment and during the sessions, techniques for improving relationships are provided to couples.So we this method can be used to improve the couple′s relationships and increase they related component ‚which results in solving family problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imago Therapy
  • family problem solving
  • defense mechanisms
 اعتمادی، عذرا (1385). بررسیومقایسۀاثربخشیرویکردروانیآموزشمبتنیبر شناختی-رفتاریوارتباطدرمانیبرصمیمتزوجین. پایان‌نامۀ دکتری مشاوره، دانشگاه تربیت‌معلم تهران.
 بشارت، محمدعلی؛ حافظی، الهه و مقدم­زاده، علی (1396). بررسی اثربخشی آشکارسازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسم­های دفاعی افراد ناگوهیجان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی،30، 106-83.
 بشارت، محمدعلی (1386). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سبک­های دفاعی، گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.
 بیات، مریم (1386)، بررسی تأثیر ایماگوتراپی (تصویرسازی ارتباطی) بر سبک­های عشق‌ورزی زوجین شهر اصفهان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مشاورۀ خانواده دانشگاه اصفهان.
 جامعی، معصومه (1392). بررسی اثربخشی آموزش ایماگوتراپی بر کیفیت روابط زناشویی و همدلی در بین زوج‌های مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرستان بهبهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 خوش­سیرت، ماندانا (1393). بررسی اثربخشی زوج‌درمانی کوتاه‌مدت با روش ایماگوتراپی بر سازگاری و رضایت زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه‌های شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی اصفهان.
 زینهاری، محسن (1393). بررسی اثربخشی آموزش ایماگوتراپی (تصویرسازی ارتباطی) بر کاهش تعارضات زناشویی زنان در شهر کرمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه رازی کرمانشاه.
 شادابی، نازنین (1390). اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر دل‌زدگی زناشویی زنان متأهل. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
 حیدری ریسه، اعظم؛ بنی سی، پریناز و رضوی، مرضیه سادات (1396). اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر شادکامی زنان. چهارمین کنفرانس بین­المللی نوآوری­های اخیر در روان‌شناسی.
 صالوری محمودآبادی، زینت (1393). بررسی تأثیر زوج‌درمانی تصویری ارتباطی بر سازگاری، صمیمیت و سلامت روان زنان متأهل مراجعه‌کننده به فرهنگسرای خانواده شهر مشهد. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
 صدر جهانی، سمیه (1389). بررسیاثربخشیآموزشتصویرسازیارتباطیبرالگوهایارتباطی و صمیمیتزناشوییمعتادانبهموادمخدروهمسرانشان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبایی.
 محمدابراهیمی، زهره. (1394). بررسی اثربخشی آموزش ایماگوتراپی بر انسجام خانواده و عملکرد خانوادگی و رابطه مادر و فرزندی زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد خمینی‌شهر.
 موحدی، اعظم (1394). اثربخشی آموزش ایماگوتراپی (ارتباط درمانی) بر نگرش عشق‌ورزی زوجین. دومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی.
 نزاکتی رضازاده، نفیسه (1393). بررسی تأثیر زوج‌درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی بر صمیمیت زناشویی زنان متأهل فاقد هویت موفق. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
 نیلوفری، علی (1387).بررسیآموزشفنونرویکردتصویرسازیارتباطی (IRT) هندریکسبرافزایشخود متمایزسازیدانشجویانزنمتأهلدانشگاهعلامهطباطبائی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. چاپ‌نشده. دانشگاه علامه طباطبائی.
 نظری، علی‌محمد (1392). مبانی زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی. تهران: نشر علم.
 ویسی، اسدالله (1388). اثربخشی رویکرد تصویرسازی ارتباطی بر رضایتمندی زناشویی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 42،107-92.
 هندریکس، هارویل و هانت، هلن (2008). دریافت عشق دلخواهتان: راهنمای عملی زوج‌ها. ترجمه رحمانی­شمس، حسن و نظری، مرتضی، (1395). تهران: نسل آفتاب.
 هندریکس، هارویل و هانت، هلن (2013)، راهنمای زناشویی آسان. ترجمه رحمانی­شمس، حسن و نظری، مرتضی، (1395). تهران: نسل آفتاب.
 هندریکس، هارویل؛ حسینی، بیتا (1390). زوج‌درمانی تحلیل (2). تهران: جنگل.
 هندریکس، هارویل و هانت، هلن (1997)، ﻋﺸﻖ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ. ﺗﺮﺟﻤﺔ هادی اﺑﺮاﻫﻴﻤـﻲ (1384). تهران: نسل نواندیش.
Ahmadi, K., Ashrafi, S. M. N., Kimiaee, S. A., & Afzali, M. H. (2010). Effects of Family Problem-Solving on Marital Satisfaction. Applied Sciences, 10, 682-687.
Shley, A. A. (2015). Discover a New Way to Love in 2015. Carole Kirly.
Brad, B. (2004). Psychological defense mechanisms: a new perspective. American journal of psychoanalysis, 64(1), 1-26.
Beach, S. R. H., Jones, D. J., & Franklin, K. J. (2008). Marital, family, and interpersonal therapies for depression in adults. In I. H. Gotlib, & C. L Hammen (Eds.), Handbook of depression. New York: Guilford.
Beeton, T. A. (2005). Dyadic Adjustment and Use of Imago Skills Past Participants of the “Getting the Love You Want” Workshop for Couples. Unpublished doctoral. Dissertation Walden University.
Blaya, B., Dornelles, M., Blaya, R., Kipper, L., Heldt, E., Isolan, L., Bond, M., & Manfro, G. G. (2014). Do defense mechanisms vary according to the psychiatric disorder? Rev. Bras Psiquiatr. 28(3): 179-83.
Brown, R., & Reinhold, T. (1999).Imago Relationship Therapy.Published by Wiley & Sons. New York.
Buwalda, F. M., Bouman, T. K., Marijtje & van Duijn, A. J. (2006). Psychoeducation for hypochondriasis: A comparison of a cognitive-behavioural approach and a problem-solving approach. Behaviour Research and Therapy, 45, 887–899
Chang, E. C., Sanna, L. J., Riley, M., Thornburg, A. M., Zumber, M., & Edwards, M. C. (2007). Relations between problem solving styles and psychological adjustment in young adults: Is stress a mediating variable? Personality and Individual Differences, 42, 135-144.
Cramer. P. (2002). Defense Mechanisms, Behavior, and Affect in Young Adulthood. Journal of Personality. 70, 103-126.
Dziegielewski, S. F. (2010). DSM-IV-TR in action. New Jersey: John Wily & Sons, Inc.
Gabler, G. (2002). Complementarily of Defensive Style in Intimate Relationships, H. Hendrix (Ur.) The journal of Imago Relationship Therapy, Psychosocial Press, 5(2), 29 – 44
Hatfiled, E., Singelis, T., Levine, T., Bachman, G., Muto, K., & Choo, P. (2007). Love schemas, preferences in romantic portners, & reactions to commitment. Interpersonal Journal, 1،1-29.
Hendrix H, & Hunt H. (2013). Making marriage simple: Ten truths for changing the relationship you have into the one you want. New York NY: Crown publishing.
Hendrix. (2006). How to keep your relationship in shape; an introduction to imago. www.getting the love you want. Com.
Muro, L., Holliman, R., & Luquet, W. (2016). Imago Relationship Therapy and accurate empathy development. Journal of Couple & Relationship Therapy, 15(3), 232-246.
Kwon, P. & Olson, M. L. (2007), Rumination and depressive symptoms: moderation role of defense style immaturity. Personality and Individual Differences, 43,715 – 724.
Martin, T. L. & Bielawski, D. M. (2011).What Is the African American’s Experience Following Imago Education? Journal of Humanistic Psychology, 51, 216-228.
Markman, H. J. (2002). Preventing marital distress through communication and conflict management training. Journal of Counseling and Clinical Psychology, 61, 70-77.
Mayer, Y. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2004). A further consideration of issues of emotional intelligence. Psychological Inquiry, 15, 249-255.
Pitner, G. D., & Bailey, W. R. (1998). The getting the love you want. Workshop marital satisfaction and relationship quality. The Journal of Imago Relationship Therapy.1, 35-48.
Robbins, C. A. (2005). ADHD couple and family relationships: Enhancing communication and understanding through Imago Relationship Therapy. Journal of clinical psychology, 61(5), 565-577.
Schmidt, C. D., Luquet, W., & Gehlert, N. C. (2016). Evaluating the impact of the “Getting the love you want” couples workshop on relational satisfaction and communication patterns. Journal of Couple & Relationship Therapy, 15(1), 1-18.
Shure, M. B., & Digeronimo, T. F. (2001). Raising a thinking child workbook: Teaching young children how to resolve everyday conflicts and get along with each others: Book review. Social Work with Groups, 24(3-4), 197-201.
Ulusory, Y., Turan, H., Tanriverdi, B., & Kolayis, H. (2012). Comparison of perceived problem solving skills of trainee students graduated from different. Procedia Social and Behavioral Sciences, 46, 2099-2103.
Vaillant, G. E. (2000). Adaptive mental mechanisms: Their role in a positive psychology. American Psychologist, 55, 89-98.
Weigle, J. B. (2006). The effect of participating in an Imago therapy workshop on marital satisfaction. ProQuest Dissertations Publishing.
Zoccali. R., Muscatello. M., Bruno. A., Barilla. G., Campolo. D., Meduri. M. Familiari. L., Bonica. M., Consolo. P., & Scaffidi. M. (2007). Anger and egodefence mechanisms in non-psychiatric patients with irritable bowel syndrome. Digestive and Liver Disease. 38:195–201.