بررسی متغیرهای جمعیت شناختی، شخصیتی و موقعیتی به عنوان پیش بینی های تحمل نوبت کاری در یک شرکت صنعتی در اهواز

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه چمران

2 دانشجوی دانشگاه چمران

چکیده

پژوهش حاضر ویژگی های جمعیت شناختی، شخصیتی و موقعیتی را به عنوان پیش بین های تحمل نوبت کاری در کارکنان یک شرکت صنعتی در اهواز بررسی کرده است. نمونه پژوهش در مرحله اصلی شامل 300 نوبتکار و در مرحله اعتبار یابی شامل 100 نوبتکار بودند که برای انتخاب نمونه از روش تصادفی طبقه ای استفاده شد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از پرسشنامه زمینه یابی نوبتکاران، آزمودنی ها به دو گروه نوبتکاران کم تحمل و نوبتکاران با تحمل تقسیم شدند و سپس هر گروه آزمودنی، با استفاده از پرسشنامه شخصیتی نئو و پرسشنامه محقق ساخته جمعیت شناختی مورد سنجش قرار گرفتند. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از روش تحلیل تمییز و در بخش اعتباریابی از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج به دست آمده از کاربرد معادله ممیز، فرضیه پژوهش را تایید کرد. از بین متغیرهای مورد مطالعه، سن، سابقه کاری، بامدادگرایی، ثبات الگوی خواب، روان رنجور خویی، حجم کاری، تحصیلات و تعداد فرزندان بعنوان متغیرهای پیش بین تحمل نوبت کاری شناخته شدند. نتایج به دست آمده و مدل حاصل از این پژوهش به اجمال در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the demographic, personality and situational variables as predictors of shift-work tolerance in an industrial company in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • abdolkazem neysi 1
  • tayebeh rahimi pardanjani 2
چکیده [English]

The present study examines demographic, personality and situational variables as predictors of shift-work tolerance in an industrial company in Ahvaz. The sample in the main stage consisted of 300 shift-workers and in the validation stage of the research tests, 100 shift-workers who were selected by using stratified random sampling. The subjects divided into two groups (low tolerance shift-workers versus high tolerance shift-workers) by using survey of Shift-workers (SOS) questionnaire. Then, each group of subjects completed NEO questionnaire and demographic questionnaire provided by the researchers. In order to analyze the data, discriminate analysis and in the validation stage, Pearson's Correlation Coefficient were applied. The results confirmed the hypothesis of study. On the other hands, findings revealed that tolerance of shift-work can be predicted from demographic (age, education, number of children and record), personality (neuroticism) and situational variables (morningness, rigidity/flexibility and workload). The obtained results are fully described in the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • demographic
  • personality
  • situational variables
  • shift-work tolerance