تاثیر آموزش مدیریت استرس با رویکرد شناختی – رفتاری به مادران در کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 انشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت عبمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس به مادران در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه کودکان پیش از دبستان پرداخته شد. پژوهش از نوع شبه آزمایشی و نمونه گیری در دسترس بود. به منظور انجام این بررسی پرسشنامه پرخاشگری پیش دبستانی در بین کودکان 2 مهد کودک در شهرستان محلات اجرا گردید. 24 نفر از کودکانی که نمرات بالایی در پرسشنامه گرفته بودند انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس در گروه آزمایش، مدیریت استرس به مادران طی 8 جلسه 70 دقیقه ای آموزش داده شد. پس از اتمام آموزش مجددا پرسشنامه پرخاشگری در هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید. یافته ها حاکی از تفاوت معنا دار بین دو گروه بود. نتیجه تحقیق نشان داد که آموزش مدیریت استرس موجب کاهش پرخاشگری کلی در کودکان شده است و در کاهش پرخاشگری کلامی-تهاجمی، فیزیکی-تهاجمی، رابطه ای و خشم تکانشی، موثر بوده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت استرس مادران در بروز رفتارهای پرخاشگرانه کودکان تاثیر دارد و می توان با برنامه های آموزش استرس به والدین بروز رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان را کاهش داد یا از بروز آن جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Training stress management to mothers based on cognitive-behavioral approach and its effect on reducing their preschool children aggressive behaviors

نویسندگان [English]

  • mahbubeh dastani 1
  • farhad jamhari 2
چکیده [English]

In this study Effects of stress management training to mothers of children preschool in reducing aggressive behaviors were paid. This research was experimental, and sampling was random. To this study in 2 kindergartens were chosen randomly in Mahallat and aggression questionnaire among preschool children in 2 these kindergarten were conducted. 24 children, who got the high score in questioners, were chosen and divided in 2 groups of experiment and control. Then test group, stress management during the 8th meeting of the mothers were instructed 70 minutes. Then after a month aggression questionnaire in both experimental and control groups were conducted. Results showed significant difference between the two groups. Results showed that stress management training reduced overall aggression in children and has affected on reduction verbal assault aggression, physical assault aggression, relational aggression, impulsive aggression. Therefore, concluded the incidence of maternal stress affects children's aggressive behavior and parents’ stress training programs can reduce or prevent the incidence of aggressive behavior in children too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress management
  • Aggression
  • Preschool children