نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه چمران

2 دانشجوی دانشگاه چمران

چکیده

در این پژوهش اثر بخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خود تنظیمی بر بهزیستی روان شناختی و افزایش ارتباط زناشویی زوج های ناسازگار مراجعه کننده به مرکز بهزیستی جهرم، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه اماری این پژوهش کلیه زوج های مراجعه کننده به مرکز بهزیستی جهرم در سال 1388 می باشند. نمونه شامل 28 زوج است که به روش نمونه گیری تصادفی از بین 42 زوج داوطلب شرکت در این طرح، انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس بهزیستی روان شناختی و رضایت زناشویی انریچ می باشند. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است که پس از انتخاب تصادفی گروه های آزمایشی و کنترل مداخله آزمایشی به مدت 8 جلسه ی 90 دقیقه ای و یک بار در هفته بر روی هر یک از زوج های گروه آزمایش اجرا گردید. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون به عمل امد. برای تحلیل داده ها، از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خود تنظیمی باعث افزایش بهزیستی روان شناختی و ارتباط زناشویی زوج های گروه آزمایشی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of short-term couple therapy by self-regulatory technique on psychological well-being and marital communication of maladjustment couples

نویسندگان [English]

  • mansour soudani 1
  • soheyla dehghan 2

چکیده [English]

The present research was conducted to investigate the effect of short- term couple therapy by self-regulatory technique on psychological well- being and marital communication of couples referred to Welfare Organization Centers in Jahrom town. The sample included 28 couples who were selected by simple randomly sampling from 42 voluntary couples for this study. The instruments were used: (1) Psychological Well-being Ryff Scall and (2) Marital Satisfaction Enrich Questionnaire. The design of this study was pretest- posttest with control group, and then the experimental group received intervention. At posttest stage two groups answered the scale again. The result showed that the short- term couple therapy by self-regulatory technique increased psychological well-being and marital communication in experimental group in comparison to control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • short- term couple therapy
  • self-regulatory technique
  • Psychological well-being
  • marital communication