جایگاه بخشش در فرایند سازگاری با خیانت همسر و اندیشه های اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دانشگاه الزهرا

چکیده

در این پژوهش ضمن بررسی واکنش فرد نسبت به خیانت همسر، بخشش به عنوان آخرین مرحله در فرایند سازگاری با خیانت مطرح شده و پاره ای از اندیشه های اسلامی پیرامون بخشش مرور می شود. این تحقیق کیفی است و داده های آن از طریق مصاحبه عمیق جمع آوری شده است. نمونه مورد مطالعه 30 نفر است که از بین 60 نفری که با مشکل خیانت همسر به مراکز مشاوره مراجعه نموده بودند انتخاب شده اند. نتایج نشان داد فرایندی که آزمودنیها در برخورد با خیانت همسرشان طی کرده اند شامل سه مرحله است: 1-پاسخ اولیه نسبت به خیانت همسر که اغلب با واکنش های هیجانی متعارض و شدید همراه است. 2- مرحله تصمیم گیری 3- بخشش و ایجاد اعتماد دوباره. خط مشی اسلام مبنی بر توصیه به بخشش خاطی، در صورت پشیمانی و عذرخواهی، در بحث و نتیجه گیری عنوان گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The place of forgiveness in the process of adjusting to the husband's infidelity and Islamic thoughts12

نویسندگان [English]

  • tayebeh zandi pour 1
  • a'zam shafi'e nia 2
چکیده [English]

In this research, while studying the women's reaction toward their husband's infidelity, forgiveness is discussed as the last stage in the process of adjusting to the husband's infidelity and some Islamic thoughts regarding forgiveness is reviewed. The study is a qualitative one and data is gathered through deep counseling interviews. The sample comprised 30 women who were selected from among 60 women who came to counseling clinics with the same problem of husband's infidelity. Results indicated that the process which women went through when facing their husband's infidelity includes three stages: (a) Initial reaction toward husband's infidelity which is often associated with severe contradictory emotional reactions. (b) Decision making stage. (e) Forgiveness and rebuilding trust. (f) Islamic approach based on forgiving the sinner, granted that the sinner is regretful and apologizing is brought up in conclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • husband's infidelity
  • adjustment process
  • forgiving the sinner
  • Islamic thoughts