1. تدوین مدل مفهومی گذران اوقات فراغت با نقش واسطه گری انطباق پذیری بالای مسیر شغلی در نوجوانان

نوشین میرجهانیان میرجهانیان؛ محمد رضا عابدی؛ مسعود دیاریان

دوره 13، شماره 49 ، بهار 1401، ، صفحه 95-130

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.62458.2748

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل مفهومی گذران اوقات فراغت نوجوانان دارای انطباق‌پذیری بالای مسیر شغلی بوده است. روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی (کلایزی) و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه عمیق بوده است. جامعه پژوهش نوجوانان 18-16 ساله و افراد شاغل دارای انطباق‌پذیری بالای مسیر شغلی بوده است. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بوده به این صورت ...  بیشتر

2. اثر بخشی ماندالا درمانی در کاهش اضطراب نوجوانان

حسین قمری کیوی؛ سید محمد بصیر امیر؛ عسگر فرزانه؛ عفت قوی بازو

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، ، صفحه 99-112

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2019.46257.2206

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ماندالا درمانی در کاهش اضطراب نوجوانان انجام شد. پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون گسترش‌یافته با یک گروه آزمایش و دو گروه مقایسه بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان گرمی با دامنه سنی 15 تا 18 سال تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها 45 نفر به‌تصادف انتخاب شد و در ...  بیشتر

3. بررسی ارتباط کارکرد خانواده، سبک دلبستگی و سبک‌های تربیتی والدین با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

مهدی خانجانی؛ فرشته قنبری؛ ابراهیم نعیمی

دوره 10، شماره 37 ، بهار 1398، ، صفحه 121-142

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2019.26576.1655

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی بررسی ارتباط کارکرد خانواده، سبک دلبستگی و سبک‌های تربیتی والدین با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش مطالعه همبستگی بود. از میان جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر ۱۲ تا ۱۸ سال منطقه پنج تهران در نیم سال دوم تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶ به تعداد ۲۶۸۸ نفر ، نمونه ای به تعداد ۳۳۸ ...  بیشتر

4. تبیین نقش مسئولیت‌پذیری در تربیت اجتماعی نوجوانان براساس تفسیر المیزان

زهرا دیدگاه؛ سید صدر الدین شریعتی؛ سعید بهشتی؛ محسن ایمانی نایینی

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، ، صفحه 27-56

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.29013.1734

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین نقش مسئولیت‌پذیری در تربیت اجتماعی نوجوانان بر اساس تفسیر المیزان بوده است. روش مورداستفاده در این پژوهش تحلیل محتوای تفسیر المیزان بود. جامعه موردنظر پژوهش قرآن و تفاسیر قرآنی بوده و نمونه پژوهش تفسیر المیزان بوده است. روش نمونه‌گیری نیز سرشماری از آیات قرآن بود. یافته‌ها نشان داد مسئولیت یعنی مورد ...  بیشتر

5. مقایسه اثر بخشی مشاوره روایت مدار و راه حل مدار بر اختلالات رفتاری دانش آموزان پایه سوم مقطع راهنمایی

انور میری؛ نورعلی فرخی؛ عدالت کریمیان

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، ، صفحه 23-45

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2016.5886

چکیده
  چکیده هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی راه حل مدار و روایت مدار در کاهش اختلالات رفتاری دانش‌آموزان دختر پایه‌ی راهنمایی شهرستان سقز انجام گرفته است. روش: با استفاده از طرح نیمه آزمایشی تعداد 45 نفر پس از غربال‌گری اولبه از بین 300 نفر به صورت تصادفی در در دوگروه آزمایشی و یک گروه کنترل جایگزین شدند. گروه راه حل مدار ...  بیشتر

6. خودشیفتگی، عزت نفس و ابعاد پرخاشگری در نوجوانان

حسن شفیعی؛ مجید صفاری نیا

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 123-148

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5927

چکیده
  پژوهش حاضر به موضوع خودشیفتگی، عزت نفس و پرخاشگری در نوجوانان می پردازد، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خودشیفتگی، عزت نفس و پرخاشگری و مقایسه آن در نوجوانان دختر و پسر صورت گرفت، 258 نوجوان (124 پسر و 134 دختر) 18-14 ساله با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند، پرسشنامه های شخصیت خودشیفته (NPI-16) ...  بیشتر