نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری دانشگاه فرهنگیان

2 دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چکیده
هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی راه حل مدار و روایت مدار در کاهش اختلالات رفتاری دانش‌آموزان دختر پایه‌ی راهنمایی شهرستان سقز انجام گرفته است. روش: با استفاده از طرح نیمه آزمایشی تعداد 45 نفر پس از غربال‌گری اولبه از بین 300 نفر به صورت تصادفی در در دوگروه آزمایشی و یک گروه کنترل جایگزین شدند. گروه راه حل مدار در 5 جلسه و روایت‌مدار در 4 جلسه دو ساعته به مدت یک و نیم ماه در معرض مداخله قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه 76 سوالی ودوورث(1388) برای قبل و بعد از مداخله استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس یک‌طرفه برای اثربخشی روش‌ها و با آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه گروه‌های آزمایشی با یکدیگر و با گروه کنترل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که اولاْ روش‌های راه‌حل‌مدار و روایت‌مدار در کاهش اختلالات رفتاری مؤثرند و ثانیاْ روش راه‌حل‌مدار از کارایی بیشتری برخوردار است. نتیجه‌گیری: با استفاده از نتایج این پژوهش، مشاوران مدارس می‌توانند به عنوان رویکردی که در کاهش اختلالات رفتاری مؤثر است استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of narrative-based consulting and solutions based on the behavioral disorder third grade middle school students saqez city.

نویسندگان [English]

  • a m 1
  • noorali farrokhi 2
  • e k 3

چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to compare the efficacy narrative-based and solution consulting based as a group in reducing behavioral disorders saqez city''s middle school female students.
Methods: This study is an experiment that was conducted in 1393. In this study, using experimental design, 45 patients in the two groups and one control were playing. Two groups at 9 weeks of solutions - based accounts were based for a month and a half. 76 question questionnaire was used. Collection Data use the Woodworth test that was conduct disorder. To illustrate the difference between the groups, Data SPSS16 using inferential statistical tests were analyzed. Results: The results showed that treatment solutions based to the narrative better based performance. Conclusion: This model can be used as an approach by counselors in schools and receive little used facilities and prove the disorder.
Keywords: behavioral disorders, narrative therapy, solution based, group counseling, teen

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: behavioral disorders
  • Narrative therapy
  • solution based
  • group counseling
  • Teen
احقر، قدسی(1389). سبک های فرزند پروری و امید به زندگی در دانش آموزان، دو فصلنامه­ی روان شناسی معاصر ؛ 5(1). 35-21.
آزاد نیا، ابوالفضل(1388). بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر اختلالات رفتاری وناسازگاری اجتماعی نوجوانان شهر یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
اسمعیلی نسب، مریم(1383). مقایسه روایت‌های زندگی افرادافسرده ومضطرب مراجعه کننده به کلینیک­های بهداشت روان شهر تهران با افراد عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
امینی خو، معصومه(1387). بررسی و مقایسه اثربخشی روایت درمانی و درمان شناختی رفتاری بر تصویر بدنی و عزت نفس زنان مبتلا به سرطان سینه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
امینی سولاری، فاطمه(1389). اثر بخشی روایت درمانی به شیوه زوجی بر رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان،گرایش مشاوره خانوده.
بانکی، یاسمین؛ امیری، شعله؛ اسعدی، سمانه (1385). اثربخشی قصه درمانی گروهی بر اضطراب جدایی و افسردگی در کودکان والدین طلاق گرفته، مجموعه مقالات اولین کنگره سراسری هنردرمانی ایران، دانشگاه شهیدبهشتی، پژوهشکده خانواده.
بساک نژاد، سودابه؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ حسنی، محدثه؛ نرگسی، فریده(1391)، اثربخشی روایت درمانی گروهی بر نگرانی از بدریختی بدن در دانشجویان دختر،فصلنامه روانشناسی سلامت. 1 (  2 )؛ 5 - 11.
برنده، نسیم؛ شفیع آبادی، عبداالله؛ احقر، قدسی(1389). تاثیر مشاوره گروهی به شیوه راه حل مدار برکاهش استرس شغلی زن، بنیادعلمی آموزشی قلم چی،پژوهش­نامه تربیتی.دوره 7، شماره 29. ص 20-1.
پروچسکا، جیمز؛ نورکراس، جان(1385). نظریه های روان درمانی، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: انتشارات رشد.
  تویسرکانی، مجید(1385). تاثیر تکنیک قصه در کاهش مشکلات رفتاری یک کودک هشت ساله، مجموعه مقالات اولین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران، ص120.
دادودی فیل آبادی، زهرا(1388). تاثیر رویکرد راه حل محور بر کاهش گرایش به طلاق در زنان و مردان مستعد طلاق شهراصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مشاوره، گرایش خانوده.
ربیعی، سولماز(1386). بررسی تاثیر روایت درمانی به شیوه زوجی بر عملکردخانوادگی زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه اصفهان.
رستمی ثانی، مسعود(1386). اثربخشی کاربرد روایت درمانی بر کاهش افسردگی در زنان دانشجوی خوابگاهی، پایان نامه کارشناسی ارشد علامه طباطبایی.
رویین تن، فرناز(1388). تاثیر مشاوره راه حل مدار بر خود کارآمدی دانش آموزان،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزادمرودشت.
ژیان باقری، معصومه (1385).  بررسی نقش داستان درمانی به روش مشاوره گروهی بر رشد استدلال اخلاقی دختران نوجوان بزهکار، مجموعه مقالات اولین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران، دانشگاه شهیدبهشتی، پژوهشکده خانواده.
سالاری فیض آبادی، هاجر (1386). بررسی تاثیر مشاوره گروهی راه حل محور برکاهش فشار روانی ونشانگان آن در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اندیشه در سال تحصیلی 86-85، دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی.
سودانی، منصور؛ شفیع آبادی، عبدالله؛ دلاور، علی(1388). مقایسه اثربخشی درمان راه حل – محور دیشیزربه صورت انفرادی و توام در کاهش تعارضات زناشویی، همایش ملی روان درمانی و مشاوره.
شفیع آبادی، عبدالله (1387). پویایی گروه ومشاوره گروهی،تهران: انتشارات رشد.
شیبانی، شهناز؛ یوسفی­لویه، مجید؛ دلاور، علی (1385). تاثیر قصه درمانی بر افسردگی کودکان، مجموعه مقالات اولین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.
صادقی شرمه، مهدی؛ امیری، حسین؛ کریمی زارچی، علی اکبر؛ بهاری، فرشاد؛ بینش، علیرضا(1391). اثر بخشی آموزش ارتباط راه حل مدار بر مهارت های ارتباطی پرستاران، طب نظامی، دوره 14، شماره 4. ص275-269.
طهماسبیان، کارینه(1389).کاربرد قصه در آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان، مجموعه مقالات اولین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.
غباری بناب، باقر؛ پرند، اکرم؛ حسین، خانزاده؛ فیروزجاه، عباسعلی؛ موللی، گیتا؛ تعمتی، شهروز(1388). میزان شیوع مشکلات رفتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی،فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی،دوره 9، شماره 3، ص 238-223.
فیض­آبادی، هاجر(1386). بررسی تاثیر مشاوره گروهی راه حل مدار برکاهش فشار روانی و نشانگان آن در دانش آموزان دختر دبیرستان­های شهر اندیشه در سال تحصیلی86-85 دانشگاه شهیدبهشتی،دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی.
قادری، زهرا؛ خدادادی، زهرا؛ عباسی، زهرا(1389). اثر بخشی گروه درمانی تلفیقی به شیوه­ی تصمیم گیری دوباره و روایت درمانی بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر شیراز، فصلنامه جامعه شناسی زنان، دوره 1، شماره 3، ص 63-52.
قوامی، مرجان؛ فاتحی زاده، مریم؛ فرامرزی، سالار؛ نوری امام زاده ای، اصغر(1393). اثربخشی رویکرد روایت درمانی بر اضطراب اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان دختر دوره راهنمایی، فصلنامه روانشناسی مدرسه،3(3):73-62.
کارسون ، جان؛ اسپری، لن ؛ لوئیس، جودی(1378). خانواده درمانی، تضمین درمان کارآمد،ترجمه شکوه نوابی نژاد، تهران، انشارات انجمن اولیا و مربیان.
گیتی پسند، زهرا؛ آرین، سیده خدیجه؛ کرمی، ابوالفضل(1387). اثربخشی درمان راه حل مدار بر کاهش تعارضات والد- فرزندی در نوجوانان دختر، فصلنامه تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، دوره 7، شماره 3. ص 63-80.
مجدی، فیروزه (1389). بررسی رابطه معناداری زندگی و شیوه فرزند پروری مادران و اختلالات رفتاری کوکان آن‌ها، چهارمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی.
نصور حسین پور، محمد(1389). رویکرد راه حل - محور به شیوه گروهی بر شادمانی و سازگاری زناشویی زوج‌های مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر بوشهر، فصلنامه پزوهش­های مشاوره، دوره 9، شماره 36، ص7-28.
نظری، محمدعلی؛ نوابی نژاد، شکوه (1386)، بررسی تاثیرمشاوره راه حل مدار بر رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل، تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، دوره 5، شماره 21. ص 81-53.
نظیری، قاسم؛ قادری، زهرا؛ زارع، فاطمه(1389). اثربخشی رویکرد روایت درمانی در کاهش افسردگی زنان شهرستان مرودشت سال (1388)، فصلنامه جامعه شناسی زنان (زن و جامعه)، 1 (2 )، 78-65.
نوری تیرتاشی، ابراهیم؛کاظمی، نرجس(1391). بررسی تاثیر روایت درمانی بر میزان تمایل به بخشودگی در زنان، فصلنامه روان شناسی بالینی، دوره  4 ، شماره  2 (پیاپی 14) ، ص 71 -78.
یوسفی لویه،. مجید؛متین،آذر (1385). تاثیرقصه درمانی بر راهبردهای رویارویی کودکان با مشکلات یادگیری، فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، دوره 6، شماره 49، ص622-603.
 
 
Anonymous.D. (1996). Reclaiming herstory:Erickson Solution-Therapy for sexual Abuse,Adolescence. 31.(122),pg,499.
Carless,D. & Douglas. K (2008). narrative,identity and mental health:how men with serious mental illness re-story their lives through sport and exercise.psychology of sport and exercise.9,576-594.
Cashin, A, Browne, G, Bradbury, J & Mulder, AM) 2013.(The effectiveness of narrative therapy with young people with autism. Journal of Child and Adolescent Mental Health Nursing, 26)1(, 32-41
Chen.F, chou,Hui.wen(2005). study of solution focuse brief group counseling for low self-concept uoca tional high shool students.british journal, 9-13:1.
Cheung S. (2005). Sterategic and solution focused therapy. Handbook of couple therapy. New Jersey :John Wiley;.P.259.
Corcoran,J (2006). A Compration group study of solutionfocused therapy versus “Treatment-as-Usual”for behavior problem in children. Journal of social service research. 23)1(69-81
Dargan.P,Simm.R,Murry.C(2014). New approaches towards chronic pain: patient experiences of a solution-focused pain management programme British Journal of Pain February 1, 8: 34-42.
Dilillo,A.Neimeyer,r.a & Manning,W.h. (2002). A personal construct psychology view of relaps;Indication for a
Estrada, B & Beyebach,M. (2007). Solution–Focused Therapy with Depressed Deaf persons. Journal family psychotherapy. 18- (3).P:45-63
Evans N, Evans AM (2013). Solution-focused approach therapy for mental health nursing students. Jornal  Nurs.  11;22(21):1222-4, 1226..
Franklin.K (2009). solution focused brief therapy in school .children and youth services.31(4):4-470
Georgiades.D.(2008). A Solution-Focused Intervention with a Youth in a Domestic Violence Situation: Longitudinal Evidence. Contemporary Family Therapy. 30, ( 3): 141-151.
Hannen.H, Woods.K(2012). Narrative therapy with an adolescent who self-cuts: a case example. Educational Psychology in Practice; 28(2):187-214.
Harland P, Reijneveld SA, Brugman E, Verloove-Vanhorick SP, Verhulst FC.) 2002). Family factors andlife events as risk factors for behavioural and emotional problems in children. Eur child Adolesc psychiatry. 11(4):179-84.
Kim, C. Franklin(2009).  Solution-focused brief therapy in schools: A review of the outcome literature. Children and Youth Services Review 31 (1) 464–470
Kim.S,Brook.J,Akin.B(2016). Solution-Focused Brief Therapy With Substance-Using Individuals. A Randomized Controlled Trial Study.jornals research on social work practice.http://rsw.sagepub.com/content/early/2016/05/24/1049731516650517
Kruger,D.c. (2003). A research in to crodd-Cultural, narrative therapy to adolescents who have been sexually abused.DAl-A,Journal if Clinical psychology,64(4),117-124.
Lee.m(2007). Discovering Strengths and Competencies in Female Domestic Violence Survivors: An Application of Roberts' Continuum of the Duration and Severity of Woman Battering Brief Treat Crisis Interv Oxford University Press
Lindforss,l,.& Magnsson.d(1997). Solution-foucsed in prision. contemporary family Therapy. 19(1):180-187.
Lloyd,H,Dallos.R(2008). First session solution-focused brief therapy with families who have a child with severe intellectual disabilities: mothers' experiences and views. Jornal family therepy. 30(1): 5–28
Looyeh MY, Kamali K, Shafieian R)2012). An exploratory study of the effectiveness of group narrative therapy on the school behavior of girls with attention-deficit/hyperactivity symptoms. Family Research and Development. 26(5):404-10
MacKean.S, Eskandari. H Borjali.A Ghodsi.D (2010). The comparison between efficacy of narrative therapy and diet therapy on body image in women with overweight and obesity . Pajoohandeh Journal; 15 (5) :225-232
McAllister.M,Zommer.M(2008). Working effectively with clients  who self-injure using a solution focused approach. International emergency nersing. 16(0):272-279.
McKeel  AJ(2004). Solution focused therapy: A selected review of research of solutionfocused brief therapy. Jornal of  Psychol;12: 463-9.
Milner. J,Singleton,TH.(2008). Domestic violence: solution-focused practice with men and women who are violent.journal of family therepy. Volume 30, ( 1) : 29–53
Moreira, P, Beutler. L. E & Gonceloes. O.F(2008). Narratives Chang in psychotherapy: Differences Between Good and Bad Outcome in cognitive, Narrative, and Prescriptive Therapist. Jornal of Clinical pshology. 64(10), 1181-1194
Newsome ,ws(2004). The impact of solution focused brief theapy with AT-risk junior high school students. Children and school. 9(2);83-7
Novy,CH.(2003).Drama therapy with pre-adolescents:a narrative perspective.The Arts in psychotherapy.30,201-207.
 Vromans .L (2008) .Process and outcome of narrative therapy for major depressive disorder in adults: Narrative reflexivity, working alliance and improved symptom and inter-personal outcomes. PhD thesis, Queensland University of Technology.
 Vromans.L &  Schweitzer.R (2010). Narrative therapy for adults with a major depressive disorder: Improved symptom and interpersonal outcomes. Psychotherapy Research, 10.1080/10503301003591792. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20306354.
Weber,M. Davis,K & McPhie.L (2006) .Narrative therapy, eating disorders and groups: Enhancing outcomes in rural NSW. Australian Social Work, 59 (4), 391–405.
Woods, S, J., Hall,R,J.,& Campbell, J.(2008). physical health And post-traumatic stress disorder  symptoms in women experiencing intimate partner violence. American College of Nurse-Midwives Publisher by Elsevierience