نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه کردستان

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه کردستان

چکیده

سبک‌های فرزندپروری می‌تواند پیش‌بینی‌کننده طرحواره‌های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی باشد. شناخت متغیرهایی که بر سبک فرزندپروری والدین تأثیر می گذارد، بسیار مهم است. هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل نظری سبک‌های فرزندپروری، سبک‌های دلبستگی و خودمتمایزسازی می‌باشد. پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی است. جامعۀ پژوهش همۀ معلمان دارای فرزند مدارس شهر کامیاران و همسران‌شان بودند که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تدریس بودند و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 250 زوج (500 نفر) انتخاب شدند. هر نفر پرسشنامه‌های تمایزیافتگی، سبک‌های دلبستگی و سبک‌های فرزندپروری را پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با دو نرم‌افزارSPSS  و AMOS  انجام شد.نتایج بیانگر همبستگی مثبت و معنی‌دار بین فرزندپروری اقتدار منطقی با دلبستگی ایمن و با جایگاه من و واکنش عاطفی، و فرزندپروری آزادگذار با دلبستگی اضطرابی است. همچنین همبستگی منفی و معنی‌دار بین فرزندپروری اقتدار منطقی با گریز عاطفی مشاهده شد. از طرفی بین مؤلفه‌های دلبستگی و خودمتمایزسازی همبستگی وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که سطح خود متمایزسازی زوجین و سبک‌های دلبستگی آن‌ها می‌تواند پیش‌بین خوبی برای سبک‌های فرزندپروری باشد.با بهبود این دو متغیر می‌توان سبک فرزندپروری اقتدار منطقی را در والدین ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanatory theoretical Model for Parenting Styles, Attachment Styles and Differentiation of couples

نویسندگان [English]

  • azad gorbani 1
  • ahmad amani 2

چکیده [English]

parenting style can be a predictor of early maladaptive schemas and marital satisfaction. Understanding variables that effect of parenting style is very important. The aim of this present study is to explanatory theoretical model to parenting style, attachment style and differentiation of couples. The research was a descriptive-correlational study. The population consisted of all teachers have a child and their spouses who were teaching in the academic in Kamyaran, Iran in 2014. The sample consisted of 500 parents (250 couples) who were selected by simple sampling method and completed differentiation of self, attachment style, parenting style. The data from the questionnaires were analyzed using AMOS software. The Results indicate a positive and significant correlation between authoritative parenting with secure attachment style, Iposition and reactivity emotional, and between permissive parenting with anxiety attachment style. Also negative and significant correlation was observed between authoritative parenting with emotional cutoff. Also significant correlation between attachment components with differentiation of self. The results indicate that levels of differentiation and attachment style can be a predictor of parenting style. Modification these two variables we can develop of authoritative parenting in parent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Differentiation of Self
  • attachment style
  • Parenting style