مقایسه اثربخشی آموزش الگوی چندمحوری شفیع‌آبادی با نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون بر فرسودگی شغلی کارکنان واحد اسنادپزشکی سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول)

3 دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of Shafiabady’s Multi-axial Pattern of Vocational Choice with Gottfredson’s Circumscription Compromise Theory on the Burnout among the Medical Documents Staff of the Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • ashrafosadat sharifi 1
  • abdollah shafhabadi 2
  • mahdi zare 3