بررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد علمی _ اخلاقی آن ها

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: کیفیت پژوهش علمی از یکسو به هدف پژوهش، مفروضه های آن، انتخاب روش مناسب و رعایت اصول تحقیق علمی و از سوی دیگر، پژوهش علمی در صورتی از کیفیت برخوردار است که پژوهشگر در فرآیند تدوین و اجرای طرح تحقیق مسئولیت‌های خود را نسبت به اخلاق تحقیق درک کرده و اصول آن را رعایت کرده باشد. این پژوهش با هدف بررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد علمی_اخلاقی آن ها انجام گرفته است.
روش: شیوه نمونه گیری در این پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند صورت گرفت. به این ترتیب که تعداد 80 نفر از دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد، که در دانشگاه های مختلف شهر تهران در سال 1394 در رشته های علمی مختلف، مشغول به تحصیل بودند، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و داده های حاصل با استفاده از رویکرد پدیدارشناختی مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه منجر به شناسایی 40 کداولیه برای هرنفر (در مجموع 3033 کداولیه برای 80 نفر)، 61 زیرمضمون و 13 مضمون اصلی شد.
نتیجه گیری:با توجه به نتایج حاصل از پژوهش می توان گفت که داشتن برخی الگوهای خاص تعهد علمی و اخلاقی و همچنین ترس از عوامل بیرونی می تواند عاملی پیشگیرانه ای در گرایش دانشجویان به رفتارهای عدم رعایت اصول اخلاق پژوهشی شود و چنین به نظر می رسد که دوره ها و کارگاه های آموزشی در جهت آموزش اصول و رعایت اخلاق پژوهشی دانشجویان لازم و ضروری می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The qualitative Study of students research view and their scientific and ethical commitment.

نویسندگان [English]

  • moosa choopani
  • Ebrahim Naeimi
Assistant Professor Department of Counseling Faculty of Psychology & Educational Sciences Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Objective: Quality scientific research on the one hand to aim its assumptions, selection of appropriate methods and principles of scientific research On the other hand, the quality of scientific research is that the researcher in the process of formulating and implementing research projects, their responsibilities with respect to research ethics are understood and adhered to its principles. This study aimed to look at the quality of students and faculty commitment to ethical _ Scientific it was done.
Method: In this study, sampling, purposive sampling method took place. In this way, the number of 80 students of the Masters, where various universities in Tehran in 1394 in various scientific disciplines, were studying were selected. For Collecting data of semi-structured interviews were used and data were analyzed using the phenomenological approach.
Findings: Analysis of data from interviews was to identify 40 basic code per person (A total of 3033 primary code 80), the following 61 themes and 13 main.
Result: Based on the findings of this study can be concluded that students' familiarity with ethics and scientific research and research misdeeds at high level but their commitment to the observance of these principles is the very low level, Considering the results of the research can be said to have some specific patterns of scientific and moral commitment as well as fear of external factors can cause preventive the behavior of non-compliance with the principles of research ethics and it seems that for

کلیدواژه‌ها [English]

  • research View
  • scientific commitment
  • moral commitment
  • students