بررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین از منظر مشاوران مدارس

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین در پایه نهم از منظر مشاوران مدارس دوره اول متوسطه انجام شد.
روش شناسی:روش پژهش حاضر کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مشاوران مدارس در سال تحصیلی 97-96 و روش نمونه گیری از نوع هدفمند بود. به این صورت که از میان مشاوران مدارس تعداد 10 نفر مشاور انتخاب شده که انتخاب نمونه و مصاحبه تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده گردید. تمام مصاحبه ها با کسب اجازه از شرکت کنندگان ضبط شده، سپس برای انجام تحلیل های بعدی، متن مصاحبه ها به دقت روی کاغذ پیاده شد و بعد از تِم گذاری مضامین، به تحلیل مضامین و دسته بندی مقوله ها پرداخته شد.
یافته ها:تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه نیمه ساختار یافته منجر به شناسایی چهار مقوله اصلی شده است که عبارتند از:1)نارسایی های فرآیند هدایت تحصیلی؛ 2)مشکلات آزمون؛ 3)آگاهی بخشی؛ 4)ضرورت امکانات در اجرای بهینه.
نتیجه گیری:بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که میان دستورالعمل ابلاغی وزارتخانه تا اجرای صحیح آن فاصله زیادی است و هدایت تحصیلی دانش آموزان نتوانسته آن چیزی که در آیین نامه مصوب شده است را به اجرا درآورد. لذا جهت آسیب شناسی فرآیند، بایستی نظرات اصلاحی مشاوران و متخصصان این حوزه را دریافت و به صورت کارشناسی فرآیند فعلی هدایت تحصیلی مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد تا بتوان به بحث متوازن سازی مدنظر در سند تحول بنیادین دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of the process of new academic guidance in ninth grade from the perspective of school counselors

نویسندگان [English]

  • Morteza Rezaei Madani 1
  • Atoosa Kalantar Hormozi 2
  • Ebrahim Naeimi 2
1 آموزش و پرورش استان همدان
2 Assistant Professor Department of Counseling Faculty of Psychology & Educational Sciences Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Purpose: The purpose of study was to investigate the process of new academic guidance in ninth grade from the perspective of counselors in secondary schools.
Methodology: The present study was conducted using a qualitative method based on thematic analysis. The study population were all counselors of the schools in the academic year of 97-96 and a targeted sampling method. As a result, among counselors, 10 counselors were selected. Sample selection and interview continued until data saturation. Semi-structured interviews were used to collect data. All interviews were recorded with the permission of the participants, then, for further analysis, the text of the interviews was carefully placed on the paper and after modifying the themes, they are were thoroughly analyzed and the categories are classified.
Findings: Analysis of the findings from the semi-structured interview resulted in identifying four main categories: 1) Failure of the educational guidance process; 2) Testing problems; 3)Awareness; 4) The necessity of facilities for optimal implementation.
Conclusion: Based on the findings of the research, it can be concluded that there is a long gap between the ministry's notification guidelines and the correct implementation of it, and the student's academic guidance failed to implement what was enacted in the regulation. Therefore, for the pathology of the process, the corrective opinions of the counselors and experts in this field should be received and the current process of academic guidance should reviewed and revised expertly in order to reach for the desired balancing in the document of fundamental transformation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • newacademic guidance
  • school
  • counselors
احمدی، سعید. (۱۳۹۴). «بررسی رابطه بین هدایت تحصیلی نادرست و اُفت تحصیلی دانش‌آموزان»، سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تحقیقات اسلامی سروش مرتضوی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران.
اسکندری، پروانه. (۱۳۹۶). «چالش‌های هدایت تحصیلی نوین و گذر از این چالش‌ها»، اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر، شیراز.
اسماعیلی پور، خلیل. (1382). «بررسی میزان سهم ملاک‌های هدایت تحصیلی در پیش‌بینی موفقیت تحصیلی در بین فارغ‌التحصیلان دوره متوسطه استان آذربایجان غربی سال 82-81»، طرح پژوهشی، آموزش‌وپرورش آذربایجان غربی.
اقبالی، لیلا. (1393). «آسیب‌شناسی فرآیند هدایت تحصیلی در مدارس و ارائه راهکارهای اصلاحی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
ایزدی، علی اصغر. (1395). «هدایت تحصیلی؛ چرا و چگونه؟»، مجله رشد آموزش مشاور مدرسه، دوره دوازدهم، شماره 1، صص 9-7.
زرافشان، علی. (1395). «هدایت تحصیلی، ضرورت‌ها و کارکردها»، مجله رشد مدیریت مدرسه، دوره پانزدهم، شماره 25.
زندوانیان، احمد؛ کرمدوست، نوروزعلی و ابوالقاسمی، محمود. (1385). «طراحی الگوی مناسب جهت هدایت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه»، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، شماره 1 و 2، صص 122-99.
سینک، کریستوفر اِی. (2005). مشاوره مدرسه در عصر حاضر: نظریه، پژوهش و کاربرد، ترجمه علی محمد نظری، علی اکبر سلیمانیان، (1386)، تهران، نشر علم.
شکرکن، حسین؛ عطاری، یوسفعلی و فلاحتی، محمد علی. (1378). «مقایسه تحصیلی دانش‌آموزان پسر نظام جدیدترم ششم بر اساس اولویت‌های پنجگانه تعیین شده طبق برنامه هدایت تحصیلی»، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دوره سوم، شماره 1 و 2.
صافی، احمد. (1365). آموزش‌وپرورش متوسطه در ایران، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال دوم، شماره 1.
صافی، احمد. (1392). اصول و فنون راهنمایی در مشاوره در دوره‌های تحصیلی، تهران، انتشارات رشد.
طالع زاری، ملیحه. (۱۳۹5). «بررسی عوامل مؤثر بر هدایت تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان نظام جدید متوسطه آموزش‌وپرورش شهرستان شاهرود»، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت خدمات برتر، تهران.
عزیزی، نعمت الله. (۱۳۷۷). «ارتباط آموزش و توسعه اقتصادی و ضرورت بررسی روشها و راهکارهای نوین اتصال نظام آموزشی به بازار کار»، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال چهاردهم، شماره ۵۵ و ۵۶، صص 58-39.
عسگری، فرشته و عابدی، لطفعلی. (۱۳۹۷). «عوامل مؤثر بر هدایت تحصیلی در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم: مطالعه پدیدارشناسی»، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش­های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، تهران.
فولادی، عزت اله (1395). «واکاوی سیر تحول و چالش‌های مشاوره در آموزش‌وپرورش ایران»، مجله پژوهش‌های مشاوره، جلد 15، شماره 57، صص 149-121.
فولادی، عزت اله. (1392). «مشاوره در مدارس و سند تحول بنیادین. فصلنامه رشد مشاور مدرسه»، شماره دوم، صص 8-3.
قاضی، قاسم. (1378). زمینه مشاوره و راهنمایی، تهران، موسسه انتشاراتی و چاپ دانشگاه تهران.
کیامنش، علیرضا و همکاران. (1373). ارزشیابی جامع از نظام جدید آموزش متوسطه، تهران، وزارت آموزش‌وپرورش، معاونت آموزش متوسطه.
گیبسون، رابرت لوئیس و میشل، ماریان. (1994). مبانی مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی، (1376)، تهران، نشر بعثت.
مریدی، علی. (1385). «بررسی میزان اثربخشی فرآیند مشاوره و هدایت تحصیلی بر انتخاب رشته دانش‌آموزان لرستان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان.
نسیمی، منیره. (1395). «هدایت تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان در دوره متوسطه اول»، مجله رشد آموزش مشاور مدرسه، دوره 12، شماره 1، صص 11-10.
نویدی، احد. (1396). «هدایت تحصیلی در نظام آموزش‌وپرورش ایران: تجارب عملی و چالش‌های پایدار»، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 133، صص 34-9.
Berepiki, C. I. (1961). An approach to guidance in the schools. Lagos, Federal Ministry of EducatTon.
Bhattacharya, S. (1963). Guidance in education. New York, Asia Publishing Co.
Davis, H. D. Noland, D. &Deato, N. (2001). Novel approaches to college choice: A survey of postsecondary opportunities. Annual Meeting of the Association Research, Retrieved from: www.state.tn.us/ thec/policyinit.html.
Fafunwa, A. B. (1969) "The role of counseling and guidance in developing nations." Careers?newsletter of the Nigerian Careers Counci1, 1“, 2-7.
Germeijs, V., &Luyckx, K., Notelaers, G., &Goossens, L., &Verschueren, K. (2012). Choosinga majorin highereducation:Profilesof students’decision-makingprocess. Contemporary Educational Psychology, 37(3):229–239.
Gottferedson, G.D. (1997). "Career stability and redirection in adulthood". Journal of applied psychology, 62(4), 36-45.
Hoffman, J.w. (1998). Family and socialization of the child. New York: Walleye. investments: high school curriculum, college major, and careers. Annu. Rev. Econ. 4,185–223.
Kelly, T. (1914). Educational guidance. New York, Teachers College, dolumbia University.
Kiilby, P. (1969). Industrialization in an open economy. Nigeria 1945-1966.Cambridge, University press.
Oksuzoglu, M (2016). "Practice of Academic Guidance at High School Level: A Longitudinal Case Study". Journal of Research in Educational Sciences. 12(9),30-39.
Proctor, W. M. (1925). Educational and vocational guidance.Boston. Houghton-Mii fin.
Sofolahan, H. 0. (1972). Consolidation of secondary education in Western Nigeria (unpublished manuscript).
Strang, R., & Morris, G. (1964). Guidance in the classroom. New York, MacMillan.
Ustun, N. (2007a). Orientation in Postmodern Education.Day Publications.
Ustun, N. (2007b). Postmodern EgitimdeYonlendirme.GunduzBasımevi.
Willard, J. A., Bayes, B., and Martinez, J. (2015). Gateway to college lessons from implementing a rigorous academic program for at-risk young people. MDRC
Yesilyaprak, B. (2007a). EgitimdeRehberlikHizmetleri. Nobel Yayın Ltd. Sti
Yesilyaprak, B. (2007b). Guidance Services in Education. Nobel Publishing Ltd. Sti.