مقاله علمی - پژوهشی
نقش تاب آوری، معنویت و دینداری در پیش بینی رضایتمندی از زندگی در سالمندان

یوسف اعظمی؛ عبدالله معتمدی؛ یونس دوستیان؛ محمد جلالوند؛ محسن فرزانگان

دوره 3، شماره 12 ، دی 1391، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5906

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش تابآوری، معنویت و دینداری در پیشبینی رضایتمندی از زندگی در سالمندان شهرستان بهارستان، همچنین تعیین وزن هر یک از متغیرهای پیشبینی کننده، انجام شد. روش: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی میباشد. 280 نفر از سالمندان شهرستان بهارستان، که به روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شده بودند مورد بررسی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود اختلال افسردگی اساسی عود کننده

مسیب یار محمدی واصل؛ احمد برجعلی؛ محمود گلزاری؛ علی دلاور

دوره 3، شماره 12 ، دی 1391، صفحه 21-48

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5907

چکیده
  هدف: نظریه طرحواره برای بیماران با مشکلات روا نشناختی مزمن که موفقیت قابل توجهی در درمان شناختی به دست نمی آوردند، رشد یافت. اگرچه این نظریه اغلب برای اختلالات شخصیت به کار م یرود، اما م یتواند برای اختلال افسردگی برنامه درمانی مناسبی باشد. بنابراین این پژوهش با این هدف آغاز شد که نشان دهد آیا طرحواره درمانی بر بهبود علائم افسردگی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی اثربخشی و مقایسه مشاورة گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی و شناختی – رفتاری بر کنترل خشم دانش آموزان

محراب بشیر پور؛ حسین سلیمی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1391، صفحه 49-71

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5908

چکیده
  هدف: این پژوهش به منظور بررسی تأثیر مشاورة گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی و شناختی - رفتاری بر میزان کنترل خشم دانش آموزان پسر دبیرستانی در باروق انجام شد. روش: این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود و جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان مدارس متوسطه شهر باروق ( 367 نفر) بودند. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان از ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی گروه درمانی شناختى- رفتارى در افزایش سلامت روانی و بازگشت به مصرف مواد مخدر در افراد وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به دو مرکز درمان سوءمصرف مواد در سطح شهر تهران

لیلا شکوهی امیرآبادی؛ علیرضا صفوی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1391، صفحه 73-91

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.5909

چکیده
  زمینه:پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی درمان گروهی شناختی - رفتاری بر سلامت روانی و پیشگیری از عود مصرف مواد مخدر در افراد وابسته به مواد مخدر انجام شده است. روش:روش پژهش در این تحقیق، شبه آزمایشی بود و جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از کلیۀ بیماران (معتادان) مراجعه کننده به دو مرکز درمان سوءمصرف مواد در سطح شهر تهران، انتخاب نمونه ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه اثربخشی سه شیوه رژیم درمانی، رژیم درمانی به همراه ورزش و رژیم درمانی به همراه رفتاردرمانی شناختی بر روی کاهش وزن و بهبود رضایت از زندگی کارکنان مرد چاق و دارای اضافه وزن شرکت ملی حفاری ایران

مهدی زارع احمد آبادی؛ علی اکبر پونده نژادان

دوره 3، شماره 12 ، دی 1391، صفحه 93-123

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.5910

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه اثر بخشی سه شیوه رژیم درمانی، رژیم درمانی به همراه ورزش و رژیم درمانی به همراه رفتار درمانی شناختی بر کاهش وزن و بهبود رضایت از زندگی کارکنان مرد چاق و داری اضافه وزن شرکت ملی حفاری ایران بود. جامعه آماری شامل آن دسته از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود که دارای اضافه وزن و یا مبتلا به چاقی بودند. از میان 235 فرد داوطلب ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تأثیر آموزش مهار تهای مقابله با استرس و راهبردهای مقابل های بر سلامت روان دانشجویان دختر

نازی بنائی؛ محمد عسگری

دوره 3، شماره 12 ، دی 1391، صفحه 125-143

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.5911

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسۀ تأثیر برنامۀ آموزش مهار تهای مقابله با استرس و راهبردهای مقابل های بر سلامت روان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد همدان دختر انجام شد. برای این منظور، از بین این دانشجویان 300 نفر به شیوة نمون هگیری تصادفی ساده انتخاب و پس از اجرای آزمون سلامت روان بر روی آنها، 60 نفر که دارای بالاترین نمره بودند، انتخاب و به صورت تصادفی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
فراتحلیل مقایسه اثربخشی مداخلات روانشناختی و دارو درمانی بر کاهش سردردهای میگرنی و تنشی (ایران 1390-1379)

ایوب کمالی؛ حمیدرضا عریضی؛ احمد عابدی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1391، صفحه 145-179

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.5912

چکیده
  زمینه و هدف: در سال های اخیر، متخصصان در زمینه سردردهای میگرنی و تنشی به دنبال سنجش و مقایسه اعتبار و کارایی مداخلات روانشناختی و درمان دارویی بوده اند. در این خصوص فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، میزان اندازه اثر روش درمان را مشخص می نماید. پژوهش حاضر نیز بر آن است تا با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل، ...  بیشتر