دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، دی 1391، صفحه 1-179 

مقاله علمی - پژوهشی

نقش تاب آوری، معنویت و دینداری در پیش بینی رضایتمندی از زندگی در سالمندان

صفحه 1-20

10.22054/qccpc.2011.5906

یوسف اعظمی؛ عبدالله معتمدی؛ یونس دوستیان؛ محمد جلالوند؛ محسن فرزانگان