بررسی اثربخشی و مقایسه مشاورة گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی و شناختی – رفتاری بر کنترل خشم دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: این پژوهش به منظور بررسی تأثیر مشاورة گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی و شناختی - رفتاری بر میزان کنترل خشم دانش آموزان پسر دبیرستانی در باروق انجام شد. روش: این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود و جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان مدارس متوسطه شهر باروق ( 367 نفر) بودند. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان از طریق نمونهگیری خوشه ای دو مدرسه انتخاب شد و با اجرای پرسشنامه خشم چندبعدی سیگل(1986)، 30دانش آموز را که کنترل خشم پایین تری داشتند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه جایگزین گردیدند. مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی به مدت هشت جلسه روی یک گروه اجرا شد و روی گروه دیگر هشت جلسه رویکرد شناختی- رفتاری اجرا شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. یافته ها: داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری و شفه، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل نشان داد که در متغیرهای خشم کلی و خشم انگیختگی، بین هر سه گروه وجودی، شناختی- رفتاری و کنترل با همدیگر تفاوت معناداری وجود دارد ( 01/0>p). غیر از مؤلفه خشم بیرونی، در مؤلفه های موقعیت خشم انگیز، نگرش خصمانه و خشم درونی بین گروه وجودی با گروه کنترل و گروه شناختی- رفتاری با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود داشت، ولی بین گروه های وجودی و شناختی- رفتاری تفاوت معناداری حاصل نشد. ( 05/0< p) نتیجه گیری: مشاورة گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی و رویکرد شناختی - رفتاری میزان خشم در دانشآموزان را کاهش داده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Existential Group Counseling and Cognitive-Behavioral Therapy on Students' Anger Control

نویسندگان [English]

  • mehrab bashir pour 1
  • hoseyn salimi 2
چکیده [English]

The purpose of the present research was to examine the effect of existential group counseling and cognitive-behavioral therapy on anger management in students. In this pre-post test experimental study, the statistical population consisted of all (367) high school students in the Baruq city high school students. Two schools were selected as sample by cluster sampling. Conducting the Sigel Questionnaire (1986), 30 students were selected and assigned to three groups randomly. For one group, eight sessions of existential group counseling and for another, eight sessions of cognitive-behavioral therapy were carried out. The control group received no intervention and MANCOVA and Post hoc Scheffe Test were applied to analyze the data. The MANCOVA showed that there is significant difference between two experimental (existential and cognitive-behavior therapy) groups and the control group. Except external anger, there is significant difference between existential and cognitive- behavior group counseling and the control group in all components of angry situations. However, there is not any significant difference between two experimental groups. Therefore, both existential and cognitive- behavior group counseling decrease the level of anger in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • control of anger
  • cognitive-behavior
  • existential