تأثیر آموزش مهار تهای مقابله با استرس و راهبردهای مقابل های بر سلامت روان دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی (نویسنده مسئول)

2 عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه ملایر

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسۀ تأثیر برنامۀ آموزش مهار تهای مقابله با استرس و راهبردهای مقابل های بر سلامت روان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد همدان دختر انجام شد. برای این منظور، از بین این دانشجویان 300 نفر به شیوة نمون هگیری تصادفی ساده انتخاب و پس از اجرای آزمون سلامت روان بر روی آنها، 60 نفر که دارای بالاترین نمره بودند، انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 20 نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. در این پژوهش از طرح پیش آزمون – پس آزمون سه گروهی استفاده شد. ابزار سنجش پرسشنامۀ سلامت روان S.C.L(90)-R بود. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که، آموزش مهار تهای مقابله با استرس و راهبردهای مقابل های موجب افزایش سلامت روان و خرده مقیاس های سلامت روان دانشجویان می شود( 01/0>p). همچنین در مقایسۀ تأثیر آموزش مهار تهای مقابله با استرس با آموزش راهبردهای مقابل های مشخص شد که آموزش راهبردهای مقابل های تأثیر بیشتری نسبت به آموزش مهار تهای مقابله با استرس بر سلامت روان و خرده مقیا سهای آن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Training the Skills of Coping with Stress and Coping Strategies on Mental Health of Female Students

نویسندگان [English]

  • nazi banai 1
  • mohammad asgari 2
چکیده [English]

The goal of this study is to compare the effect of training the skills of coping with stress and coping strategies on mental health of female students. In this experimental research with pretest-posttest design, the statistical population consists of female students of Hamadan Islamic Azad University. 300 students are selected by random sampling. Then, after administrating the mental health questionnaire, 60 persons with highest scores are selected and randomly assigned into three groups, each consisting of 20 students (two experimental groups and one control group). The assessment tool is the mental health questionnaire S.C.L (90)-R and the data are analyzed by multivariate analysis of covariance. The findings indicate that training the skills of coping with stress and coping strategies could significantly improve the mental health of students. The comparison between the effects of training the skills of coping with stress and coping strategies reveals that coping strategies have more effect than training the skills of coping with stress on mental health of female students

کلیدواژه‌ها [English]

  • skills of coping with stress
  • Coping strategies
  • Mental Health