نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشجوی کارشناس ارشد روا نشناسی بالینی، دانشگاه شیراز

5 دانشجو ی کارشناسی ارشد روا نشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش تابآوری، معنویت و دینداری در پیشبینی رضایتمندی از زندگی در سالمندان شهرستان بهارستان، همچنین تعیین وزن هر یک از متغیرهای پیشبینی کننده، انجام شد. روش: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی میباشد. 280 نفر از سالمندان شهرستان بهارستان، که به روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری دادهها پرسشنامه تابآوری کونور– دیویدسون، پرسشنامه معنویت/ دینداری مؤسسه ملی سلامت ایالات متحده، مقیاس رضایتمندی از زندگی دینر، و نیز پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی به کار برده شد. برای تحلیل دادهها ازضریب همبستگی پیرسون و همچنین از روش رگرسیون استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین تابآوری، معنویت و دینداری با رضایتمندی از زندگی رابطه معناداری وجود داشت. همچنین ضریب رگرسیون نشان داد که متغیرهای تابآوری، معنویت و دینداری به طور معناداری قادر به پیشبینی رضایتمندی از زندگی بودند ( 001/0>p) پایین بودن عامل تورمواریانس( VIF) هم نشان دهنده میزان هم خطی پایین بین متغیرهای پیش بین بود. نتیجه گیری: تابآوری از جمله متغیرهای پیشبین رضایتمندی از زندگی است اما این عامل با کمک متغیر معنویت و دینداری می تواند پیشبینی کننده قوی برای متغیر رضایت از زندگی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Resiliency, Spirituality, and Religiosity in Predicting Satisfaction with Life in the Elderly

نویسندگان [English]

  • abdollah mo'tamedi 2
  • unes doostian 3
  • mohammad jalalvand 4
  • mohsen farzanwgan 5

چکیده [English]

This study investigates the role of resiliency, spirituality and religiosity in predicting life satisfaction among the elderly of Baharestan city and also the weight of each of the predictor variables. In this descriptive- correlational research, 280 aged people in Baharestan city are selected based on a multi-stage cluster sampling. For data collections, questionnaires including Connor-Davidson (CD-RIS) resiliency questionnaire, spirituality / religiosity questionnaire by the United States National Institutes of Health, Diener’s Satisfaction with Life Scale (SWLS), and demographic features questionnaire are used. For data analysis, Pearson correlation coefficient and regression equation coefficients are used. Results show that there is a relationship between resiliency, spirituality and religion and life satisfaction. The regression equation coefficients shows that variables including resiliency, spirituality and religiosity are significantly able to predict life satisfaction (p<0/001). The low variance inflation factor (VIF) indicates that the predictor variables are not in-line. The resiliency is one predictor variables of life satisfaction, but it can be a strong predictor variable with the help of spirituality and religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resiliency
  • Spirituality
  • religiosity
  • Life Satisfaction
  • the elderly