فراتحلیل مقایسه اثربخشی مداخلات روانشناختی و دارو درمانی بر کاهش سردردهای میگرنی و تنشی (ایران 1390-1379)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: در سال های اخیر، متخصصان در زمینه سردردهای میگرنی و تنشی به دنبال سنجش و مقایسه اعتبار و کارایی مداخلات روانشناختی و درمان دارویی بوده اند. در این خصوص فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، میزان اندازه اثر روش درمان را مشخص می نماید. پژوهش حاضر نیز بر آن است تا با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل، میزان اثرگذاری مداخلات روانشناختی و دارو درمانی را بر کاهش نشان ههای اختلال سردردهای میگرنی و تنشی مورد بررسی قرار دهد. روش: بدین منظور از بین 45 پژوهش، 21 پژوهش که از لحاظ روش شناسی مورد قبول بودند، انتخاب و فراتحلیل بر روی آنها انجام گرفت. ابزار پژوهش عبارت از چک لیست فراتحلیل بود. یافته های پژوهش نشان داد که: میزان اندازه اثر مداخلات روانشناختی بر کاهش نشانه های سردردهای میگرنی و تنشی 64/0بود ( 01/0>p). همچنین نتایج پژوهش نشان داد که میزان اندازه اثر مداخلات دارویی بر کاهش نشانه های سردرد های میگرنی و تنشی 33/0بود 01/0>p) نتیجه گیری پژوهش نشان داد که میزان اندازه اثر درمان های روانشناختی بود کاهش علایم اختلال میگرن مطابق جدول تفسیر اندازه کوهن در حد بالا و میزان اندازه اثر مداخلات دارو درمانی بر کاهش علایم اختلال میگرن مطابق جدول تفسیر اندازه کوهن درحد متوسط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the Comparison between the Effect of Psychological Intervention and Medical Treatment on Reduction of Migraine and Tension Headaches

نویسندگان [English]

  • ayyoub kamali 1
  • hamidreza arizi 2
  • ahmad abedi 3
چکیده [English]

In recent years, experts have been seeking to evaluate and compare the validity and efficiency of psychological interventions and medical treatment in migraine and tension headaches. In this regard, meta-analysis determines the effect of the type of treatment by unifying the results gained from different studies. The present research aims at examining the effectiveness of the said two types of treatments on reducing the symptoms of migraine and tension headaches using meta-analysis research pattern. For this purpose, 21 studies out of 45 studies acceptable in terms of methodology are selected and meta-analysis was conducted on them. The research instrument is the meta-analysis checklist. The findings show that the effect size of psychological intervention on decreasing the symptoms of migraine and tension headaches is 0.64 (p≤0.01). The effect size of medical treatment turns out to be 0.33 (p≤0.01). It can therefore be concluded that the effect size of psychological intervention is large and that of the medical treatment is medium according to Cohen’s effect size table.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • migraine and tension headaches
  • psychological intervention
  • medical treatmen