اثربخشی گروه درمانی شناختى- رفتارى در افزایش سلامت روانی و بازگشت به مصرف مواد مخدر در افراد وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به دو مرکز درمان سوءمصرف مواد در سطح شهر تهران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

2 پزشک بیمارستان نیروی هئایی ارتش

چکیده

زمینه:پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی درمان گروهی شناختی - رفتاری بر سلامت روانی و پیشگیری از عود مصرف مواد مخدر در افراد وابسته به مواد مخدر انجام شده است. روش:روش پژهش در این تحقیق، شبه آزمایشی بود و جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از کلیۀ بیماران (معتادان) مراجعه کننده به دو مرکز درمان سوءمصرف مواد در سطح شهر تهران، انتخاب نمونه به شکل نمونه گیری هدفمند بود و از می ان 400 فرد وابسته به مواد افیونی سرند شده، 112 نفر از افرادی که در دو مرکز درمان سوء مصرف مواد مخدر در تهران، درمان نگهدارنده با متادون را شروع کرده بودند ، در دو گروه آزمایش ( 56 نفر) و کنترل ( 56 نفر) بررسی شدند. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان گروهیِ شناختی- رفتاری قرار گرفتند و گروه کنترل، درمان خاصی دریافت نکردند. همه شرکت کنندگان در پژوهش، در آغا ز پژوهش ، پایان دوره گروه درمانی و دو ماه پس از پایان گروه درمانی، پرسشنامه سلامت عمومی را تکمیل کردند و از نظر مورفین موجود در ادرارشان مورد سنجش قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها، رو شهای آمار توصیفی، آزمون خی دو، آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی مقایسه های جفتی استفاده شد. یافته ها: داده های حاصل از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر بین دو گروه از لحاظ سلامت روانی ،تفاوت معناداری نشان داد، ( 001/0>p). همچنین نتایج آزمون خی دو، گویای معنی دار بودن تفاوت دو گروه از نظر میزان عود مصرف مواد مخدر بود ( 001/0>p). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که درمان گروهی شناختی- رفتاری در بهبود سلامت روانی و پیشگیری از عود مصرف مواد مخدر مؤثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Therapy in Mental Health and Prevention of Relapse in Drug- Dependent People

نویسندگان [English]

  • leyla shokuhi amir abadi 1
  • alireza safavi 2
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral group therapy in mental health and prevention of relapse in drug-dependent people. In this quasi-experimental study, 112 individuals who have started Methadone treatment in the two Drug-Abuse Treatment Centers in Tehran are divided into an experimental (56 subjects) and a control (56 subjects) group. The experimental group undergoes 12 90-minute sessions of cognitive-behavioral group therapy and the control group does not receive any particular treatment. All participants complete the General Health Questionnaire (GHQ-28) and undergo urine tests for morphine at the beginning of the study, at the end of the cognitive-behavioral group therapy and two months after the completion of treatment. The data are analyzed using descriptive statistics, χ2, Post hoc test and multiple analysis of variance. The MANOVA data analysis shows a significant difference between the two groups regarding the mental health in the post-test stage (p<0. 001). χ2 test results indicate significant difference in the rate of relapse in the two groups (p<0.001). As a result, cognitive behavioral group therapy is effective in the improvement of general health and prevention of relapse in drug- dependent individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive behavioral group therapy
  • general health
  • relapse prevention